• Imprimir

Nota informativa en relació amb la liquidació provisional del contracte de gestió del servei d'abastament d'aigua en alta de la xarxa Ter-Llobregat

Volver
Jueves, 08 de noviembre de 2018
La Comissió de suport a la liquidació del contracte “Gestió del servei d’abastament d’aigua en alta de la xarxa Ter-Llobregat” ha aprovat els informes jurídic i econòmic que fonamenten la proposta de liquidació definitiva provisional del contracte.
 
La comissió, constituïda el juliol d’enguany i integrada per representants dels departaments de Territori i Sostenibilitat, de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, del Gabinet Jurídic de la Generalitat i de l’Agència Catalana de l’Aigua, s’ha reunit en nou sessions. Unes sessions de treball durant les quals ha analitzat les prestacions realitzades per les dues parts, en virtut del contracte esdevingut nul a partir de la fermesa de la sentència del Tribunal Superiori de Justícia de Catalunya (TSJC) de 22 de juny de 2015 que anul·lava l’acord d’adjudicació de l’esmentat contracte.
 
Segons l’anàlisi i càlcul de les prestacions realitzades per la comissió, el resultat comptable de la liquidació és negatiu en 38,42 milions d’euros, el que comporta que la societat concessionària -ATLL Concessionària de la Generalitat de Catalunya, SA- haurà de retornar aquesta quantitat a la Generalitat. Una proposta de liquidació que ha estat notificada a la mateixa societat concessionària que, a partir d’ara, disposa de deu dies per a fer les al·legacions que consideri oportunes.
 
Per al càlcul de la liquidació, la comissió considera que les sentències del TSJC de 22 de juny de 2015 han declarat la nul·litat de ple dret del conjunt del procediment de contractació, el que significa que el contracte queda sense efectes des del moment inicial. La fermesa de la declaració judicial de nul·litat de l’acord d’adjudicació, que es va produir el 3 d’abril d’enguany, comporta doncs la nul·litat del contracte.
 
La Comissió creu, doncs, que la liquidació del contracte ha de contemplar la restitució recíproca dels béns i serveis rebuts en virtut del contracte i, en cas que això no fos possible, l’equivalent al seu valor. En les conclusions de la comissió, atenent l’anterior, en queda exclòs el concepte indemnitzatori ja que una indemnització de danys i perjudicis només podria ser aplicable si una de les parts hagués estat declarada culpable, fet que en aquest cas no s’ha produït.
 
La comissió ha analitzat doncs les prestacions realitzades per les dues parts.
 
Per part de l’adjudicatària, es contempla una prestació principal, que ha estat l’explotació d’una concessió administrativa per al servei d’abastament d’aigua en alta, i una prestació accessòria consistent en l’execució d’obres de construcció i millora a les instal·lacions titularitat de la Generalitat de la xarxa Ter-Llobregat. D’altra banda, s’ha contemplat que la contraprestació percebuda ha estat la tarifa de servei aprovada i la retribució per a la producció d’energia elèctrica mitjançant les plantes fotovoltaiques existents.
 
Per part de la Generalitat, la prestació ha consistit en la cessió d’ús i posada a disposició de la societat concessionària de les instal·lacions de la xarxa Ter-Llobregat i la resta d’actius vinculats per als 50 anys de la concessió, amb un cànon com a contraprestació.
 
En el càlcul de les restitucions recíproques, la comissió de suport a la liquidació ha partit de les dades que figuren en els comptes anuals auditats de la societat concessionària i d’una estimació de les dades a 31 de desembre de 2018. També ha considerat que no es poden tenir en compte altres conceptes que han suposat un cost per a la societat concessionària, ja que pertanyen a relacions amb altres subjectes públics i privats fora de la relació contractual, com poden ser les despeses de licitació del contracte o les obligacions tributàries.
 
La comissió ha considerat que la societat concessionària, a 31 de desembre de 2018, haurà obtingut uns ingressos estimats per valor de 912,6 MEUR (ingressos per subministrament d’aigua i venda d’energia elèctrica).
 
Els càlculs de la comissió respecte la liquidació inclouen els costos d’explotació (aprovisionaments, despeses de personal i altres despeses d’explotació) i un marge industrial sobre els costos d’operació d’un 10%, més el cost de les obres executades, el cànon inicial i els cànons anuals satisfets, més l’interès legal sobre el cànon inicial pendent de recuperació, que fins a 31 de desembre de 2018, s’estimen en 874,17 MEUR segons el següent detall:
 
Despeses reconegudes. Milers d'€
2012-2018
Cost d’operació (inclou reposicions)
380.109
Obres executades
37.626
Cànon inicial
298.652
Cànons anuals 2013-2017
65.351
Marge industrial 10% sobre cost operació (excloses reposicions)
34.467
Interès legal cànon inicial pendent recuperació
57.967
Total despeses a pagar per la Generalitat a la SC
874.172
 
 
El resultant negatiu de 38,42 MEUR és la diferència entre els ingressos estimats de la concessionària i les despeses reconegudes per la comissió.

Más información