• Imprimir

Territori i Sostenibilitat completa el desplegament de la tramitació electrònica dels plans urbanístics

El projecte es va iniciar l’any 2010 i s’ha anat ampliant el número de tràmits que es poden fer en línia fins a incloure tots els necessaris per a la tramitació dels diversos procediments urbanístics

23/03/2017 14:03

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha enllestit l’última fase del desplegament de la tramitació electrònica del planejament urbanístic municipal i de les seves modificacions. Tots els municipis catalans poden ara presentar via telemàtica les diverses sol·licituds necessàries per tirar endavant plans urbanístics, planejament derivat, projectes en sòl no urbanitzable i llicències ambientals de la seva competència.

El projecte es va iniciar l’any 2010 amb la possibilitat que els ajuntaments poguessin fer una sol·licitud única dels diversos informes que ha d’emetre el Departament en relació al planejament urbanístic. Fins aquell moment, un ajuntament havia de presentar una sol·licitud per obtenir cadascun dels informes necessaris per tirar endavant una mateixa figura de planejament.

L’any 2013 es va impulsar una prova pilot a Girona ampliant la tramitació electrònica a tots els informes que han d’emetre els diferents departaments i organismes adscrits a la Generalitat. Durant els anys 2015 i 2016, el sistema es va estendre a tots els ajuntaments catalans. Durant la tramitació ordinària de les diverses figures de planejament urbanístic, després de la seva aprovació inicial els ens locals han de sol·licitar informes a diferents departaments de la Generalitat i també als seus organismes adscrits.

Una sol·licitud única per a fins a 27 organismes

L’ajuntament havia d’efectuar diverses còpies en paper de la documentació del pla i enviar-les individualment a cada organisme del Govern català que ha d’emetre informe. Al seu torn, cada organisme gestionava la petició i enviava la resposta també individualment a l’ens local. Es van comptabilitzar fins a 27 organismes de la Generalitat que podien arribar a emetre informes. Amb el nou sistema, els ajuntaments només han de presentar una única sol·licitud d’informes que es dirigeix  a tots els organismes implicats i no han d’aportar cap còpia de la documentació, ni en paper ni en CD.

La petició d’informes es tramita a través d’una plataforma electrònica, EACAT, i l’ajuntament interessat diposita la documentació tècnica necessària a un gestor documental habilitat pel departament de Territori i Sostenibilitat, perquè els diversos organismes hi puguin accedir. A cada demarcació, una unitat administrativa s’encarrega de gestionar la petició d’informes i controlar els terminis de resposta.

Simplificar la relació entre administracions

A més d’implantar la tramitació electrònica dels informes per a la modificació i revisió de planejament general i derivat a tots els municipis, durant el 2015 i el 2016 el procediment es va ampliar a altres tràmits. Entre aquests, tota la tramitació urbanística en sòl no urbanitzable, els procediments de planejament derivat, les inscripcions en el registre d’entitats urbanístiques col·laboradores i les llicències ambientals competència dels ajuntaments.

Per tal de completar el projecte, a finals del 2016 i principis d’enguany s’han posat a disposició dels ajuntaments la resta de formularis que permeten tramitar electrònicament totes les fases necessàries per a l’aprovació i modificació dels plans urbanístics.

Es tracta d’un nou esforç per incrementar la proximitat en la presa de decisions, la simplicitat en la relació entres les administracions i la innovació en els processos. Amb aquesta millora en el funcionament administratiu, s’elimina la documentació en paper i l’elevat cost de les còpies, el cost de la gestió de l’arxiu de documentació, de les trameses d’expedients entre administracions i es guanya en rapidesa en la tramitació. Així mateix, el fet de funcionar mitjançant una plataforma en línia permet que tots els actors implicats puguin estar informats de l’evolució de l’expedient. 

 

 

 

Permet la tramesa immediata de documents, l’estalvi econòmic i de temps i el seguiment àgil dels expedients