• Imprimir

Planeamiento urbanístico

El planejament urbanístic comprèn els instruments i les normes que es redacten per ordenar i gestionar els usos del sòl i regular les condicions per a la seva transformació o conservació. Segons la figura, l’àmbit espacial pot ser un o més termes municipals, una àrea urbana, un barri o una part d’aquests.

D’una banda hi ha els instruments de planejament general: pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) i normes de planejament urbanístic, adaptats a la llei 2/2002, i plans generals d’ordenació i normes subsidiàries de planejament en els municipis que encara no han adaptat el planejament general a aquesta llei. D’altra banda, hi ha els instruments de planejament derivat: plans parcials de delimitació per al desenvolupament del sòl urbanitzable no delimitat, plans parcials urbanístics per al desenvolupament del sòl urbanitzable, plans de millora urbana per a la regeneració i transformació del sòl urbà i plans especials que poden tenir objectius molt diversos i incidir sobre diferents règims de sòl.