• Imprimeix

Subvencions a operacions per a l'execució d'actuacions de vies ciclistes (FEDER)

21436 - Subvencions a operacions per a l'execució d'actuacions de vies ciclistes (FEDER) Departament de Territori i Sostenibilitat territori

Aquesta línia de subvencions té com a objecte fomentar l'execució d'actuacions de vies ciclistes de les entitats locals i determinats consorcis susceptibles de finançament pel Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i emmarcades dins els objectius temàtics 4 i 6, que tenen per objectiu afavorir el pas a una economia baixa en carboni a tots els sectors, i conservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos, respectivament, en els termes establerts en el Programa operatiu.

Llegiu-ne més

Nova convocatòria de subvencions > Sol·licituds del 3 d'agost al 3 de desembre de 2018

A les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de poblacions de més de 20.000 habitants, així com aquells consorcis de què formin part ens locals que tinguin com a objecte i finalitat el manteniment, desenvolupament i millora de vies ciclistes i la promoció del seu ús, que compleixin els requisits establerts en les bases reguladores.

Els ajuntaments de poblacions de menys de 20.000 habitants no poden optar directament a les subvencions regulades en aquestes bases. Les actuacions que afectin els seus termes municipals hauran de ser presentades per un ens supramunicipal (diputació, consell comarcal) o per un consorci.

Queden exclosos d’aquesta convocatòria l’Ajuntament de Barcelona i l’entitat Àrea Metropolitana de Barcelona i les actuacions que tinguin o impliquin un benefici directe per a aquest municipi o entitat. Tot i això, aquesta exclusió no afecta els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, excepte Barcelona, que podran sol·licitar la subvenció per al desenvolupament d'actuacions de vies ciclistes sempre que no s'hagin concedit per a la mateixa actuació ajuts procedents d'altres convocatòries FEDER per al seu cofinançament.

Què necessiteu fer?

Data actualització 16.08.2018