• Imprimeix

Concessió d'ocupació del domini públic maritimoterrestre

10103 - Concessió d'ocupació del domini públic maritimoterrestre Departament de Territori i Sostenibilitat territori

Per ocupar el domini públic maritimoterrestre amb obres o instal·lacions no desmuntables o amb instal·lacions desmuntables per a un termini superior a quatre anys, cal que l’Administració atorgui prèviament la concessió.

Així mateix, caldrà que l'Administració autoritzi les modificacions, substancials o d'obres menors, les activitats fora dels usos establerts, les pròrrogues i les transmissions durant la vigència de la concessió. Per a obres menors de reparació (conservació i manteniment) establertes com a obligatòries al títol d'atorgament, només caldrà una comunicació als efectes d'assabentar l'Administració. 

Les concessions d’ocupació per a abocaments en el domini públic maritimoterrestre es tramiten conjuntament amb l’Agència Catalana de l'Aigua (ACA) qui fa d'administració pont. 

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 27.09.2017