• Imprimeix

Concessió d'ocupació del domini públic maritimoterrestre

10103 - Concessió d'ocupació del domini públic maritimoterrestre Departament de Territori i Sostenibilitat territori
Per ocupar el domini públic maritimoterrestre amb obres o instal·lacions no desmuntables o amb instal·lacions desmuntables per a un termini superior a quatre anys, cal que l'Administració atorgui prèviament la concessió. 

Així mateix, caldrà que l'Administració autoritzi les modificacions, substancials o d'obres menors, les activitats fora dels usos establerts, les pròrrogues i les transmissions durant la vigència de la concessió. Per a obres menors de reparació (conservació i manteniment) establertes com a obligatòries al títol d'atorgament, només caldrà una comunicació als efectes d'assabentar l'Administració.

Les concessions d'ocupació per a abocaments en el domini públic maritimoterrestre es tramiten conjuntament amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) qui fa d'administració pont.

Segons les característiques de les actuacions, disposeu de les següents modalitats:
  • Sol·licitar la concessió o la seva modificació substancial: Per ocupar el domini públic maritimoterrestre amb obres o instal·lacions no desmuntables o amb instal·lacions desmuntables per a un termini superior a quatre anys, cal sol·licitar una concessió d'ocupació dels béns de domini públic maritimoterrestre (article 64 i següents de la Llei de costes). També és necessària la preceptiva autorització de modificació substancial de la concessió en els casos que s'hagin alterat els supòsits determinants per al seu atorgament, en casos de força major a petició del titular o bé quan ho exigeixi la seva adequació a plans o normes corresponents (art. 77 de la LC).
  • Sol·licitar l'autorització d'obres dins la concessió: Caldrà que l'Administració autoritzi les modificacions, substancials o d'obres menors, les activitats fora dels usos establerts, les pròrrogues i les transmissions durant la vigència de la concessió.
  • Sol·licitar la pròrroga de la concessió: En el cas que es vulgui mantenir la titularitat de la concessió i abans de la finalització del termini de vigència d'aquesta, cal que el titular sol·liciti la pròrroga  per a l'ampliació del termini de la concessió.
  • Sol·licitar la transmissió de la concessió intervius: D'acord amb l'article 70 de la Llei de Costes, es pot sol·licitar la transmissió d'una concessió per actes intervius sempre que prèviament s'hagi sol·licitat l'autorització.
  • Sol·licitar la transmissió de la concessió mortis causa: D'acord amb l'article 70 de la Llei de Costes, es pot sol·licitar la transmissió d'una concessió per mortis causa. El termini per a sol·licitar la subrogació als drets i obligacions és de quatre anys.
  • Presentar la declaració responsable per a la realització d'obres menors en concessions: La persona concessionària ha de presentar la declaració responsable quan vulgui dur a terme obres menors de reparació, millora, consolidació i modernització, sempre que no impliquin canvi de l’ús autoritzat, augment de volum, altura ni superfície de les construccions existents.
Llegiu-ne més

Data actualització 12.11.2018