• Imprimeix

Autoritzacions per actuacions en zona de protecció de carreteres

2025 - Autoritzacions per actuacions en zona de protecció de carreteres Departament de Territori i Sostenibilitat territori

Per fer obres o dur a terme actuacions a les zones d'influència d'una carretera cal sol·licitar una autorització. Segons on es trobi localitzada l'actuació o l'obra, l'autorització es tramitarà al servei territorial de Carreteres o a l'ajuntament corresponent.

Les zones de protecció són franges de terreny a cada costat de la via que es delimiten, mesurant en projecció horitzontal i perpendicularment a l’eix de la via, amb la finalitat de garantir la funcionalitat del domini públic viari i assegurar-ne la protecció. El Títol IV del Text refós de la Llei de carreteres, aprovat pel Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, defineix tres tipus de zones de protecció: la zona de domini públic, la zona de servitud i  la zona d’afectació.

  • La zona de domini públic, que compren una franja de 8m d’amplada, mesurada des de l’aresta exterior de l’explanació, en les autopistes i les vies preferents i de 3m en les carreteres convencionals.
  • La zona de servitud consisteix en dues franges de terreny delimitades interiorment per la zona de domini públic i exteriorment per dues línies paral·leles a les arestes exteriors de l’esplanació, ubicades a una distància de 25m en autopistes i vies preferents i de 8m en la resta de carreteres, mesurades aquestes distàncies de de les esmentades arestes.
  • La zona d’afectació consisteix en dues franges de terreny delimitades interiorment per la zona de servitud i exteriorment per dues línies paral·leles a les arestes exteriors de l’esplanació, ubicades a una distància de 100m en autopistes i vies preferents, de 50m en carreteres convencionals de la xarxa bàsica i de 30m en la resta de carreteres de les altres xarxes, mesurades aquestes distàncies des de les esmentades arestes.
Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 13.09.2017