• Imprimeix

Autoritzacions i informes previs per a actuacions en zona de protecció de carreteres

2025 - Autoritzacions i informes previs per a actuacions en zona de protecció de carreteres Departament de Territori i Sostenibilitat territori

Cal demanar autorització a l’administració competent, si voleu fer obres o altres actuacions (accessos, estacions de servei, talls de carril, conservació d'edifici existent, bastides, construccions, encreuaments i paral·lelismes aeris/subterranis, plantacions, rètols d'establiments, tancaments, ...), en la zona de protecció d'una carretera.

 

Localització de l'actuació/obra

Qui autoritza?

Fora de tram urbà

Servei Territorial de Carreteres

 

En tram urbà

En zona de domini públic exterior a la calçada, zona de servitud o afectació

Ajuntament de la localitat corresponent (amb informe previ del Servei Territorial de Carreteres)

A la calçada o al subsòl del domini públic de la carretera

Servei Territorial de Carreteres

 

Tram urbà: Part de la carretera que transcorre per sòl classificat com a urbà pel planejament urbanístic o per terrenys que, en execució del planejament urbanístic i d'acord amb la legislació urbanística, hagin assolit aquesta classificació. Es considera també tram urbà la part de la carretera que confronta amb el sòl o els terrenys esmentats. En qualsevol cas, aquesta circumstància s'ha de donar als dos marges de la carretera.

 

La zona de protecció d'una carretera és la superfície compresa entre dues franges de terreny, inclosa la carretera, a cada costat d'aquesta, fora de tram urbà. Cada franja té una amplada de 100m en cas d'autopistes i vies preferents, 50m en carreteres convencionals de la xarxa bàsica i 30m en la resta de carreteres.

 

Opcionalment, si esteu elaborant el projecte d'una obra o actuació, podeu sol·licitar un informe previ a l'autorització per tal de saber amb antelació els condicionants tècnics d'una obra o actuació.

 

Per a més informació sobre les zones de protecció de la carretera aneu a l'apartat "Què necessiteu fer?" > "Sol·licitar l'autorització" > "Altres informacions".

Llegiu-ne més
Què necessiteu fer?

Data actualització 09.10.2018