# 93

Novetats

Centre de Documentació de Medi Ambient

Departament de Territori i Sostenibilitat
ISSN 2339-7853 DL: B.28805-2013

Dimecres, 02 de desembre de 2015 Imprimeix
Us presentem una selecció del fons bibliogràfic incorporat durant l'últim mes, juntament amb altres recursos i enllaços.


::Saps que...

Amb motiu de la COP 21, el Centre de Documentació de Medi Ambient ofereix la possibilitat de consultar una sèrie de documents sobre canvi climàtic

Del 30 de novembre a l’11 de desembre, París acull la 21ª Conferència de les Parts (COP 21) per un acord global sobre canvi climàtic. És una nova oportunitat  perquè s’estableixin les bases per assolir l’objectiu de no incrementar la temperatura mitjana del planeta en més de 2°C respecte l’època preindustrial. 

Amunt

::Novetats bibliogràfiques

Ocells de Catalunya, País Valencià i Balears

Es tracten totes les espècies de presència regular i ocasional a Catalunya, el País Valencià, les illes Balears, la Catalunya Nord, Andorra i la Franja de Ponent.

En aquesta segona edició es fa una revisió de l'estatus, la distribució i la mida poblacional de totes les espècies segons les dades més recents. En especial, s'han utilitzat gran quantitat de dades procedents de dos grans projectes de l'ICO (Atles dels ocells de Catalunya a l'hivern 2006-2009 i el portal d'entrada de dades faunístiques en línia Ornitho.cat). Així mateix, es fa una revisió de tots els mapes i mapes nous de les 100 especies que mostren canvis significatius i s’actualitza tota la nomenclatura de les espècies seguint les darreres recomanacions taxonòmiques.

Carnivore ecology and conservation

Els conflictes amb les activitats humanes estimulen debats continus sobre la gestió de les poblacions de carnívors, i en tot el món la gent busca solucions viables per a la convivència humana/carnívor.

Aquest manual descriu els mètodes d'investigació i tècniques per a l'estudi i conservació de totes les espècies de carnívors terrestres. Es presta especial atenció a les tècniques per a la gestió de la interfície home/carnívor. Les descripcions de les últimes metodologies estan basades en les referències als estudis de casos. El llibre descriu els avenços més recents en la modelització dels patrons de distribució d'animals, els moviments i l’ús de tipus de cobertura del sòl, a més d'incloure els mètodes més eficients per atrapar, manejar i marcar els carnívors.

És únic en la seva intenció de proporcionar una guia pràctica per a la investigació i la conservació de carnívors pel que fa a totes les espècies i regions del món.

Noninvasive survey methods for carnivores

L'estat de moltes poblacions de carnívors preocupa de forma creixent als científics i conservacionistes, de manera que cada vegada és més urgent la necessitat de dades relatives a la seva distribució, abundància i ús de l'hàbitat.

Aquest llibre és una guia completa per als investigadors de la fauna que busquen dur a terme enquestes de carnívors utilitzant els mètodes científics més actualitzats.

Juntament amb tècniques de laboratori d'avantguarda i estadístiques, que també es descriuen en el llibre, els mètodes d'enquesta no invasius són eines eficaces per a les poblacions de carnívors de mostreig. Els mètodes no invasius de l'enquesta per a carnívors permeten als professionals avaluar acuradament diversos mètodes de detecció i desenvolupar protocols específics als objectius de l'enquesta, zona d'estudi, i espècies d'interès.

Reciclaje de residuos industriales

Aquest llibre, ampliació del que es va editar el 1999, constitueix una guia per conèixer les tecnologies usades per al reciclatge de residus; passa revista a tot un seguit de possibilitats de recuperar materials dels residus de manera respectuosa amb el medi ambient.

La publicació s'estructura en tres parts. A la primera es defineixen les tecnologies disponibles per al reciclatge de residus i s'assenyalen els límits d'aplicació dins d'un context respectuós amb el medi ambient. La segona part, passa revista a la llista de residus, d'acord amb la classificació establerta pel Catàleg europeu de residus i la tercera part dedica un capítol a cadascuna de les gammes de materials reciclats que es poden aconseguir amb residus industrials, residus domiciliaris (RSU), fangs de depuradora, residus miners, biomassa residual, etc. Finalment, l'obra inclou un glossari, amb més de 3.000 entrades, que constitueix un diccionari de terminologia ambiental molt útil per efectuar consultes ràpides.

 

Wild mammals in captivity

Zoològics, aquaris i parcs són centres vitals de conservació i maneig dels animals. Aquesta és la segona edició completament actualitzada del llibre Wild mammals in captivity, que presenta el pensament més actual i la pràctica en la cura i maneig dels mamífers salvatges en parcs zoològics i altres institucions.

En aquest volum, els editors han reunit els nous estudis sobre comportament dels animals; els avenços en la cria; la investigació en fisiologia, la genètica i la nutrició; per presentar una edició actualitzada a fons.

Tractament ambiental de les línies elèctriques de mitjana tensió

Aquesta publicació, basada en l’estudi Valoració ambiental, tècnica i econòmica de les diverses tipologies de línies elèctriques de distribució de mitjana tensió, (Informe per al Departament de Territori i Sostenibilitat, elaborat per ERF (Estudi Ramon Folch, 2012), aporta una descripció bàsica de les especificitats tècniques i normatives d’aquest tipus de línies, així com una anàlisi de l’impacte ambiental associat i de les solucions per minimitzar-lo.

Amunt

::Llibres electrònics

5 anys del Programa d’acords voluntaris. Les xifres dels acords voluntaris: organitzacions, inventaris, mesures (Resum executiu)

En el present informe s’inclou la informació més rellevant de l’evolució del Programa d’acords voluntaris, un Programa desenvolupat per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) que té com a objectiu la reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) mitjançant l’establiment d’acords voluntaris amb qualsevol tipus d’organització que desenvolupi la seva activitat a Catalunya.

A dia d’avui més de 140 organitzacions en formen part, incloent volums i àmbits d’activitat molt diversos. Les dades de l'informe mostren com el nombre d’organitzacions adherides ha anat en augment al llarg dels anys, de les quals les consultories i enginyeries i la indústria són els àmbits d’activitat majoritaris.

Guía de Buenas Prácticas Ambientales para el usuario de las TIC

Aquesta Guia recull diferents recomanacions perquè les persones usuàries de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) facin un ús més intel·ligent i responsable dels diferents equips i dispositius, reduint amb l'aplicació d'aquestes recomanacions el consum d' energia , perllongant-ne la vida útil i, en conseqüència, reduint la petjada de carboni dels equips i dispositius.

Guia de consum sostenible i conscient: petits canvis en el dia a dia

Aquesta nova Guia té una doble funció: informar sobre conductes responsables a l'hora d'adquirir, consumir o utilitzar diferents productes i fer-nos conscients dels riscos que comporta el consum irresponsable o poc conscient.

Barómetro de la bicicleta en España. Informe de resultados: septiembre de 2015

El document següent presenta els resultats de la cinquena edició del baròmetre de la bicicleta a Espanya, realitzat per encàrrec de la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta. L’objectiu d’aquest document és conèixer i seguir l'evolució de l'opinió, els hàbits, l'ús, les necessitats i demandes que els espanyols fan de la bicicleta.

Consulta sobre aspectes relacionats amb el medi ambient. Seguiment d’indicadors de sostenibilitat: informe de resultats (setembre 2015)

El propòsit principal de l’estudi és disposar dels indicadors de percepció i opinió sobre diferents àmbits relacionats amb el medi ambient i la sostenibilitat. Aquesta consulta segueix la metodologia òmnibus i es fa dos cops l'any, mitjançant enquestes telefòniques a persones més grans de setze anys residents a Catalunya.

També inclou diferents enquestes i consultes de diverses empreses i/o entitats. Per tant, es tracta d'un qüestionari que s'estructura en diferents blocs d’acord amb els quals s'extreu informació diferenciada en funció dels temes que es tracten. El punt de partida comú que han de compartir tots els participants és l'interès pel mateix públic objectiu o univers; en aquest cas la població de tot Catalunya.

Perfil ambiental en España 2014

L'onzena edició d'aquest informe, que recull les dades més recents disponibles sobre el medi ambient i està basat en l'anàlisi de 79 indicadors, descriu la situació d'Espanya en relació amb àrees o sectors estratègics per al medi ambient, amb informació desagregada per comunitats autònomes i amb referències a la Unió Europea.

Es tracta d'un informe per a gestors, experts i científics, i ciutadania en general, que divulga els progressos en la recerca de la sostenibilitat i la millora de l'eficiència en l'ús dels recursos naturals.

Amunt

::Webs d'interès

Molló Parc

Molló Parc, situat al terme municipal de Molló (Ripollès) presenta, d’una banda, al visitant un recorregut amb el que es pot gaudir de la natura durant 2 i 3 hores amb zones de descans habilitades. Per altra banda, en el marc de l’educació ambiental, el Parc també inclou visites a escolars amb o sense monitor.

El recorregut indicat permet caminar entre cérvols, daines i cabirols; veure com s’alimenten i descansen els animals, com es relacionen, juguen i tenen cura de les seves cries, entre altres aspectes. Així mateix, el Parc guia al visitant cap al recinte dels caprins, ocupat per la cabra hispànica, i d’altres recintes on s’hi podran observar muflons, óssos, isards i marmotes.

MushTool

MushTool és una aplicació per a afeccionats a buscar bolets. Es poden trobar fitxes de les diferents varietats amb informació pràctica i fotos per reconèixer cada fong.

Entre les seccions de MushTool cal destacar el cercador, que permet indicar on s’ha trobat el bolet mitjançant GPS. També es pot fer la foto i rebre consell sobre de quin bolet es tracta. Receptes, cercador de restaurants i fins a un joc complementen a aquesta pràctica app.

Disponible tant per Android com per IOS.

Amunt

::Més que llibres

La revista Biologia on-line està escrita per estudiants de grau, màster i doctorat de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona i el seu objectiu és difondre la recerca que es fa a la Facultat i contribuir a la formació acadèmica d'aquests estudiants en el camp de la comunicació i divulgació científica.

Recursos pedagògics sobre canvi climàtic

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic facilita un conjunt de guies pràctiques que expliquen d’una manera més entenedora per a tothom a què ens enfrontem i quines opcions tenim per mitigar els efectes del canvi climàtic.

Amunt

::Coses de biblioteques

Viquipèdia: mes enllà del coneixement obert

El CRAI  biblioteca de biblioteconomia ha preparat una nova guia de lectura titulada "Wikipedia/Viquipèdia: La comunitat del coneixement en construcció" que inclou una selecció bibliogràfica relacionada amb aquest tema.

© Generalitat de Catalunya