• Imprimeix

Agenda Urbana de Catalunya

En data 20 d’octubre de 2016, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar el document final de la Conferència de les Nacions Unides sobre l’Habitatge i el Desenvolupament Urbà Sostenible (Hàbitat III) celebrada a Quito, Equador. Com a annex del document, s’inclou la Nova Agenda Urbana, o altrament designada, la “Declaració de Quito sobre Ciutats i Assentaments Humans Sostenibles per a Tothom”.  (Traducció realitzada pel Departament de Territori i Sostenibilitat pendent de validació d’ONU-Habitat).
 

Arran d’aquest fet, el Departament de Territori i Sostenibilitat va considerar necessari impulsar un procés per elaborar l’Agenda Urbana de Catalunya, document que haurà de permetre afrontar com a país els reptes que planteja el fenomen urbà per tal d’aprofitar les potencialitats de la urbanització i l’aglomeració, i alhora corregir-ne les seves debilitats.

Tant és així que en data 20 de gener de 2017, el Departament de Territori i Sostenibilitat va signar un Memoràndum d’Entesa (MoU) amb UN-Hàbitat, el Programa de les Nacions Unides per Assentaments Humans,  que permetrà l’acompanyament, l’assessorament i la validació del procés d’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya per part d’aquest organisme.

Així mateix, el 4 d’abril de 2017 a proposta del Conseller de Territori i Sostenibilitat, es va aprovar l’Acord de Govern 42/2017, de 4 d’abril, per a l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya, modificat per l’Acord de Govern 126/2017, de 12 de setembre per tal d’iniciar els treballs per a l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya, i de crear un òrgan col·legiat adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, al qual se li encarrega la formulació i validació dels treballs:  l’Assemblea Urbana de Catalunya.

La Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme ja ha començat els treballs de l’Agenda Urbana, aquesta comparteix els objectius de l'Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible mitjançant la creació d’un grup de treball departamental, i la celebració de diverses reunions amb els actors implicats, ja siguin governs locals, com associacions ciutadanes i sector productiu i empresarial.

La proposta d’Agenda Urbana de Catalunya s'estructura en sis pilars temàtics que recullen el conjunt d'objectius i reptes que es plantegen a la Declaració de Quito. Aquests sis eixos temàtics són els següents: Hàbitats urbans saludables, Benestar, Qualitat urbana, Prosperitat, Dimensió territorial i Bon govern. Aquesta proposta queda recollida al document sintètic.

La validació de la proposta d’Agenda Urbana de Catalunya la realitzarà l’Assemblea de Catalunya, integrada per representants de tots els nivells de l'administració (la Generalitat de Catalunya i els governs territorials, metropolitans i locals) i representants de la societat civil i del sector productiu.

La Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme impulsa l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya

Data d'actualització:  19.02.2018