• Imprimeix

Consell General de Muntanya

Imatge d'una sessió del Consell General de Muntanya

L'aprovació i entrada en vigor de la Llei 2/1983, d'alta muntanya, va comportar la creació d'un òrgan col·legiat, el Consell General de Muntanya, que actua com a òrgan de consulta i d'assessorament en totes les qüestions relatives a la política de muntanya. Està adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Constitueixen el Consell General de Muntanya:

 • El conseller de Territori i Sostenibilitat, com a president
 • Un representant del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb rang de secretari o de director general, com a vicepresident
 • Un representant de cadascun dels departaments de l'Administració de la Generalitat
 • Dos representants per a cadascun dels consells comarcals de les comarques de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès i el Solsonès i dos representants del Conselh Generau d'Aran, tots escollits d'acord amb els seus estatuts
 • Un representant escollit pel municipi o els municipis de cadascuna de les tres zones de muntanya de més superfície
 • Dos representants dels municipis aïllats de muntanya, designats per les organitzacions associatives d'ens locals
 • Un funcionari del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb categoria de cap de servei, nomenat pel conseller, que actuarà com a secretari, amb veu però sense vot

 Entre les funcions del Consell General de Muntanya destaquen la de vetllar per l’assoliment de les finalitats de la Llei d’alta muntanya, assessorar el Consell Executiu en tots els temes de política de muntanya i informar preceptivament dels projectes de Pla comarcal de muntanya, de la llista de zones de muntanya i fer-ne una declaració de cada una.

37a sessió

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha presidit el 18 de juliol de 2017 a Puigcerdà (Cerdanya), la 37ena reunió del Consell General de Muntanya, l’òrgan de consulta i assessorament en totes les qüestions relacionades amb la política de muntanya, amb el seugüent ordre del dia:

1.Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.Canvis en la composició del Consell General de Muntanya.
3.Avantprojecte de Llei de muntanya.
4.Programes d’actuacions sobre la xarxa de camins.
5.Creació de la Taula estratègica de les estacions de muntanya.
6.Torn obert de paraules.


En el marc de la reunió s’ha detallat la situació del treballs d’actualització de la Llei de muntanya del 1983, que impulsa el Departament de Territori i Sostenibilitat i que s’ha de posar al dia tenint en compte els canvis socioeconòmics, polítics i administratius esdevinguts en l’àmbit de muntanya durant aquests gairebé trenta-cinc anys. En aquest sentit, s’ha informat del contingut de l’avantprojecte de Llei que iniciarà properament la seva tramitació. El nou text vol posar l’èmfasi en la promoció de l’activitat econòmica per fixar la població de les àrees de muntanya, en la promoció dels actius territorials i en l’adaptació dels serveis públics a la realitat d’aquestes zones muntanyenques.

En un altre àmbit, s’ha fet balanç del pla de millora dels camins d’accés als nuclis i a les estacions d’esquí corresponent l’anualitat 2016, articulat a partir de convenis de cooperació entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i cadascun dels consells comarcals de muntanya i el Conselh Generau d’Aran, i que ha comportat unes actuacions per valor d’1.250.000 €. S’han detallat les previsions del mateix pla per a l’any 2017, amb un import que s’ha incrementat fins els 3.000.000 € i també s’ha informat de l’acció coordinada entre tres departaments (Governació, Administracions Públiques i Habitatge; Territori i Sostenibilitat, i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació) per convocar una línia de subvencions per a inversions en camins públics de titularitat municipal en el trienni 2018-2020, amb un total de 29,5 milions d’euros.

Finalment, s’ha notificat la recent creació de la Taula Estratègica de les Estacions de Muntanya. Si bé les estacions són un dels principals motors de desenvolupament econòmic a les comarques dels Pirineus, per les dificultats que ha passat el sector de la neu en els darrers anys, cal crear espais de participació que facilitin una interlocució àgil entre els agents públics i privats implicats.

Informació relacionada

36a sessió

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va presidir el dia 20 de gener de 2017 a Santa Coloma de Queralt (Segarra), la 36ena reunió del Consell General de Muntanya, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Incorporació de nous membres del Consell General de Muntanya.
3. Informació convenis d’accessos a nuclis 2016
4. Estat de tramitació de la nova llei de muntanya.
5. Torn obert de paraules.

En el marc de la reunió, s’ha informat del Pla de millora dels camins d’accessos als nuclis i a les estacions d’esquí de titularitat municipal de les comarques de muntanya, valorat en 1.250.000 euros. Aquest import permetrà subvencionar les actuacions de conservació i neteja d’aquestes vies que faran els nou consells comarcals i el Conselh Generau d’Aran durant els mesos d’hivern i primavera i que es podran justificar fins el 30 de juny de 2017. Tals actuacions s’articulen mitjançant convenis de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i els ens locals que es van signar el 15 de desembre de 2016.

Així mateix, s’ha detallat la situació del treballs d’actualització de la Llei de muntanya del 1983, que impulsa el Departament de Territori i Sostenibilitat, s’ha informat de l’aprovació per part del Consell Executiu (13 de desembre de 2016) de la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de muntanya i s’ha donat compte de l’estat de les tasques i del calendari previst fins a l’inici del tràmit parlamentari del futur projecte de llei, a finals del primer semestre d’enguany, un cop el Govern l’hagi aprovat.

35a sessió

La 35a sessió ordinària del Consell General de Muntanya va tenir lloc a Sort (Pallars Sobirà) el 29 de juliol de 2016, amb el següent ordre del dia:

 • 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 • 2. Composició del Consell General de Muntanya.
 • 3. Nomenament del representant del Consell General de Muntanya al Consell de Protecció de la Natura.
 • 4. Informe sobre la nova llei de muntanya.
 • 5. Torn obert de paraules. 

 

34a sessió

El dia 24 de novembre de 2011 es va reunir el Consell General de Muntanya a el Pont de Suert (Alta Ribagorça) amb el següent ordre del dia:

 • 1 Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
 • 2 Composició del Consell General de Muntanya
 • 3 La política de muntanya després de gairebé trenta anys de la Llei 2/1983 (balanç)
 • 4 Perspectives de futur (debat)
 • 5 Torn obert de paraules.

 

Data d'actualització:  19.07.2017