• Imprimeix

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a la Catalunya Central

Responsable: Sra. Míriam Sort Ticó
Càrrec: directora dels Serveis Territorials a la Catalunya Central
Adreça
Carrer d'Àngel Guimerà, 14 1a. i 2a. planta
Població
08241 Manresa
Telèfon
93 693 02 22
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

Representar el Departament en el seu àmbit. Aquest àmbit comprèn les comarques de l'Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.

Dirigir les unitats que en depenen i exercir el comandament del personal que té a càrrec seu,sense perjudici de la dependència funcional per part dels serveis territorials adscrits a les direccions generals corresponents per raó de la matèria.

Exercir d'òrgan de coordinació entre el Departament i les entitats que en depenen respecte a les actuacions al seu àmbit territorial.

Formar part dels òrgans i de les comissions departamentals i interdepartamentals de caràcter territorial que li corresponguin.

Executar les directrius i impulsar el desplegament de les actuacions del Departament en l'àmbit territorial, d'acord amb els plans i els programes aprovats.

Executar i supervisar les tasques d'administració general.

Tramitar  els procediments administratius dels quals, d'acord amb la normativa sectorial,  tinguin atribuïda la competència i si s'escau, emetre'n la resolució.

Vetllar pel compliment de la normativa vigent relativa a les competències del Departament.
 Exercir la potestat sancionadora en matèria de protecció del medi ambient, el medi natural, la biodiversitat i els animals de companyia i, en concret, incoar, instruir i, si s'escau, resoldre els expedients sancionadors en els termes establerts a la legislació vigent

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que els sigui encomanada.