Responsable: Sr. Francesc Camps Fernández
Càrrec: cap del Servei d'Informació Ambiental
Adreça
Avinguda Diagonal, 523-525
Població
08029 Barcelona
Telèfon
93 444 50 00
Fax
93 419 87 09
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari d'atenció

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

a) Dissenyar, coordinar i avaluar el sistema d'informació ambiental del Departament i els fluxos d'informació
necessaris per a una actualització permanent.
b) Dissenyar els sistemes telemàtics de difusió externa de la informació ambiental de la Secretaria de Medi
Ambient i Sostenibilitat.
c) Definir els continguts de l'apartat de medi ambient del web del Departament, en coordinació amb el Gabinet
Tècnic.
d) Coordinar les actuacions necessàries perquè el Departament compleixi la normativa reguladora del dret
d'accés a la informació ambiental.
e) Coordinar les funcions d'informació al públic en matèria de medi ambient i de comunicació ambiental dels
diferents òrgans del Departament i les seves entitats dependents o vinculades.
f) Vetllar per una correcta adequació de la informació ambiental adreçada als diversos públics i una òptima
utilització dels canals de comunicació existents.
g) Coordinar i difondre de manera activa la informació ambiental a través dels mitjans electrònics, en
coordinació amb l'Oficina de Comunicació i el Gabinet Tècnic.
h) Coordinar els informes sobre l'estat del medi ambient a Catalunya.
i) Fer el seguiment de l'edició de les publicacions i dels productes audiovisuals de la Secretaria de Medi
Ambient i Sostenibilitat i la seva distribució.
j) Adquirir, catalogar, mantenir i prestar el material documental i bibliogràfic de temàtica ambiental del
Departament.
k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.