Responsable: Sr. Bartomeu Borràs Simonet
Càrrec: responsable del Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera
Adreça
Carrer d'Amadeu Sudrià, 3
Població
17753 Espolla
Telèfon
972 54 50 79
Fax
972 54 51 39
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.
Tancat els dies 24 i 31 de desembre.

L'òrgan col·laborador en la gestió dels espais naturals protegits del massís de l'Albera és la Junta Rectora, que quedarà adscrita al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Són funcions de la Junta Rectora com a col·laboradora en la gestió de l'àrea protegida, les següents:
a) L'assessorament a l'òrgan gestor de l'àrea per tal d'assolir les finalitats de la Llei de declaració de l'espai natural.
b) Proposar mesures per a la conservació, la millora i el coneixement dels valors de l'àrea protegida.
c) Informar els organismes de la Generalitat o les entitats locals sobre aspectes relatius a la protecció del paratge.
d) Promoure i fomentar actuacions per a l'estudi i la divulgació dels valors de l'espai protegit.
El Director dels paratges naturals d'interès nacional i de les Reserves Naturals Parcials del massís de l'Albera serà un tècnic titulat adscrit als Serveis Territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca a Girona, nomenat pel Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Són funcions del Director:
a) La coordinació i l'execució del programa de gestió.
b) La supervisió del compliment de les reglamentacions de l'espai protegit.
c) Ésser membre de la Junta Rectora, on actuarà com a Secretari.