Responsable: Sr. Josep Maria Tost i Borràs
Càrrec: director de l'Agència de Residus de Catalunya
Adreça
Carrer del Doctor Roux, 80
Població
08017 Barcelona
Telèfon
93 567 33 00
CIF
Q-5856373-E
Fax
93 567 33 91
Accessibilitat
Edifici accessible
Contacte
Adreça web
Horari de registre


Horari de registre
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Observacions

Serveis territorials

Funcions de l'Agència de Residus de Catalunya:

L'Agència de Residus de Catalunya, com a entitat de dret públic, gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat d'obrar per tal de complir els seus objectius d'acord amb Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refòs de la Llei reguladora dels residus i les seves disposicions de desenvolupament i l'estatut de l'empresa pública catalana.

L'objectiu general de l'Agència de Residus de Catalunya, com a empresa pública adscrita al Departament Territori i Sostenibilitat, és aconseguir millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya en l'àmbit de la prevenció i la gestió dels residus.

Aquest objectiu general comporta el desplegament d'actuacions en matèria de planificació, normatives de foment i acords de col·laboració, així com mesures d'intervenció i control. La prevenció i la reducció dels residus, així com la seva valorització, són el eixos bàsics de la política de la Generalitat, seguint en tot moment les directrius marcades per la Unió Europea.

Funcions del director
El director/a de l'Agència de Residus de Catalunya dirigeix el seu funcionament sota les directrius del Consell de Direcció.
Les funcions del director són les següents:
  • Executar els acords del Consell de Direcció.
  • Dirigir, coordinar, inspeccionar i controlar totes les dependències, instal·lacions i tots els serveis.
  • Exercir la direcció del personal.
  • Presentar anualment al Consell de Direcció, per a la seva aprovació, les propostes de programes d'actuació, inversió i finançament, així com el balanç i memòria corresponents.
  • Les específiques que el Consell de Direcció li delegui.
  • Qualsevol altra funció que no sigui encomanada al Consell de Direcció o al president.
Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Organització i representació

Els òrgans de govern de l'ARC:

1. El Consell de Direcció és integrat per les següents persones membres:
a) El president o la presidenta, que és el conseller o la consellera del departament competent en matèria de medi ambient.
b) El vicepresident o la vicepresidenta, que és el secretari o la secretària general del departament competent en matèria de medi ambient.
c) Els o les vocals següents: nou persones representants dels departaments de la Generalitat, nomenades pel Govern; set persones representants dels ens locals deCatalunya, d'entre les quals una de designada per l'Entitat Metropolitana dels Serveis Hidràulics i del Tractament de Residus i sis de designades per les dues associacions d'ens locals més representatives de Catalunya; el director o la directora general de Qualitat Ambiental; el director o la directora de l'Agència de Residus de Catalunya;el gerent o la gerent de l'Agència Catalana de l'Aigua; dues persones representants sindicals, designades pels sindicats més representatius; dues persones representants empresarials, designades per les associacions empresarials més representatives; un representant o una representant de l'Associació Catalana d'Indústries de Tractadors de Residus Especials; un representant o una representant del Consell de Cambres de Catalunya; una persona experta en matèria de residus, nomenada pel conseller o la consellera del departament competent en matèria de medi ambient; dues persones representants de les entitats ecologistes de Catalunya, nomenades pel conseller o consellera del departament competent en matèria de medi ambient; dues persones representants de les organitzacions més representatives de persones consumidores i usuàries de Catalunya, nomenades pel conseller o la consellera del departament competent en matèria de medi ambient; un representant o una representant de la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya, i dues persones designades per les organitzacions professionals agràries més representatives.
d) El secretari o la secretària, amb veu i sense vot, que forma part del personal treballador de l'Agència de Residus de Catalunya, i que designa la persona titular de la conselleria del departament competent en matèria de medi ambient.

2. Si l'ordre del dia de la reunió del Consell de Direcció inclou la consideració específica d'assumptes que afecten un o diversos municipis, han de convocar-se els alcaldes o les alcaldesses corresponents, que poden assistir en companyia de la persona que designin a la deliberació d'aquests assumptes, i prendre-hi part amb veu però sense vot.
El Consell de Direcció es reunirà almenys una vegada cada trimestre per elaborar documentació específica, en especial de caràcter geogràfic, sobre la gestió dels residus.La representació de l'Agència de Residus de Catalunya l'exerceix el seu president o presidenta. L'òrgan d'assessorament i de participació del Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya és el Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a Catalunya aquest representa la participació oberta de tots els sectors de la societat en el desenvolupament de les polítiques ambientals. També és  l'eina de participació ciutadana  que facilita i promou la transparència en la informació i la participació activa de la ciutadania de matèria de prevenció i gestió de residus.