Aquest butlletí recull les principals notícies vinculades a la mobilitat, amb especial incidència en les que tenen caire estadístic.

  • Alta
    Donar-se d'alta al butlletí a l'eina corporativa Butlletins gencat.
  • Baixa
    Donar-se de baixa del butlletí a l'eina corporativa Butlletins gencat.
  • Contacte
    Contactar amb l'equip editorial del butlletí.

International Standard Serial Number (número estàndard internacional de publicacions seriades).

ISSN: 2014-4342

El butlletí es publica des de l'any 2004.