• Imprimeix

Introducció i marc legal

A partir d’uns treballs encarregats i elaborats l’any 2003 i el 2007, s'inicia un inventari, que inclou unes 1.500 urbanitzacions, afecta prop de 40.000ha del territori de Catalunya i sumen més de 300.000 parcel·les.

El 2014 es va actualitzar la informació relacionada amb aspectes urbanístics: disposició del projecte d’urbanització, de projecte de reparcel·lació, si han completat les cessions i si l’ajuntament les ha recepcionat. Aquesta informació és rellevant perquè permet conèixer, en cas que s’hagi complimentat correctament la demanda, en quin moment del procés de regularització de la situació urbanística es troba cada urbanització així com discriminar les que encara estan en fase de regularització de les que ja han acabat el procés i per tant, el respectiu ajuntament les ha pogut recepcionar perquè acompleixen amb tots els requisits urbanístics establerts en la legislació vigent. L’actualització de la informació va suposar renovar la informació de prop de 11.000 camps de la base de dades de les urbanitzacions i es va articular a través d’uns formularis. 

El 2015 s’ha integrat a la taula de les urbanitzacions la informació sobre els serveis de l’estudi encarregat per l’Agència Tributària de Catalunya, Inventari i anàlisi tipològica de la urbanització dispersa. D’aquest estudi s’ha pogut actualitzar la informació sobre els serveis de llum, aigua, clavagueram i gas a l’any 2008. No es disposa d’informació digital més moderna. 

De les 1.433 urbanitzacions que formen part de l’inventari que disposa la DGOTU s’ha pogut comprovar que n’hi ha unes 700 que han estat recepcionades pels ajuntaments i prop de 730 que l’ajuntament no ha recepcionat encara les obres d’urbanització (598) o s’han quedat sense resposta (132). 

L’any 2015 s’ha acabat el Catàleg de les urbanitzacions amb dèficits format per 730 fitxes que combinen les imatges i la informació sobre la situació de cada una d’elles. Aquest Catàleg té 5 volums de fitxes i s’acompanya d’un document metodològic d’informació i està subjecte a la seva actualització, com a conseqüència d'errades que es puguin detectar i de millores que s'incorporin.

En el cas que vulgueu fer alguna aportació adreceu-vos a  organitzacio_dgotu.tes@gencat.cat  

 

Data d'actualització:  23.09.2016