• Imprimeix

Les entitats urbanístiques col·laboradores

Què són les entitats urbanístiques col·laboradores

Les entitats urbanístiques col·laboradores integren persones propietàries de finques compreses en un polígon d'actuació urbanística que es constitueixen per tal de participar en la gestió urbanística de l'àmbit. Hi poden participar també, les persones titulars d'aprofitament urbanístic, les empreses urbanitzadores que hagin de participar en la gestió del polígon d'actuació urbanística, així com els ens públics en tal que titulars dominicals de finques incloses en el polígon.    

Marc legal

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme

(DOGC núm. 4682 de 24/07/2006). Vegeu els articles 187 a 207.

Tipus d'entitats urbanístiques col·laboradores

  • Les Juntes de Compensació, com a agrupació de propietaris que té per objectiu impulsar el procés urbanístic en planejaments de caràcter privat, amb la funció principal d’urbanitzar l’àmbit.
  • Les Associacions Administratives de Cooperació, formades per propietaris d’àmbits amb l’objectiu de col·laborar amb l'Administració en el supòsit que la iniciativa del planejament i la gestió correspongui a l'Administració actuant.
  • Les Juntes de Conservació, formades pels propietaris que tenen el deure de conservar i mantenir les obres d'urbanització ja acceptades per l'Ajuntament.
  • Les Juntes de Concertació, que es regeixen, quant al seu funcionament, per les regles que fixi el seu document constitutiu, i actuen de conformitat amb el que es disposi en les bases per a la concertació aprovades per l’Administració urbanística actuant.
  • Els Apoderaments Especials, que substitueixen la Junta de Compensació en el cas que els propietaris hagin presentat un projecte de reparcel·lació voluntària i es posin d’acord per apoderar una persona per fer les funcions d’urbanització que correspondrien a la Junta de Compensació.
  • Les Entitats Urbanístiques Col·laboradores Provisionals, que estan formades per un mínim del 25% de propietaris dels terrenys a desenvolupar, amb la finalitat de redactar el planejament i els instruments necessaris per a la constitució definitiva de l’entitat, i per un termini màxim de tres anys. 
Data d'actualització:  10.08.2017