• Imprimeix

Registre de planejament urbanístic de Catalunya (RPUC)

El Registre de planejament urbanístic de Catalunya (RPUC), garanteix la publicitat dels instruments de planejament urbanístic en vigor i permet la seva consulta, tant de forma presencial com per mitjans telemàtics, d'acord amb les determinacions de l’article 103 de la Llei d’urbanisme (modificat per la Llei 3/2012) i dels articles 17 i 18 del Reglament de la Llei d'urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol).

El Registre depèn del Departament de Territori i Sostenibilitat i correspon a les comissions territorials d'urbanisme la recopilació, el dipòsit i el tractament dels documents que l'integren relatius a llur àmbit territorial, i facilitar la consulta de forma presencial d'aquests documents.

El Registre de planejament urbanístic de Catalunya garanteix l'accés telemàtic, com a mínim, a la memòria, a les normes urbanístiques i als plànols d'ordenació que integren els instruments de planejament en vigor, inclosos els plans urbanístics derivats aprovats definitivament pels ajuntaments.

Data d'actualització:  20.03.2018