• Imprimeix

Síntesi dels procediments

 ACTESTERMINI INTERPOSARDICTAR I NOTIFICARÒRGAN COMPETENT RESOLUCIÓSENTIT DEL SILENCI
Recurs d’alçadaSNU, Aut. Provisional i Disciplina urbanística1 mes3 mesossuperior jeràrquicnegatiu
Recurs de reposicióExpropiacions per Ministeri de la Llei i Disciplina urbanística1 mes1 mesmateix òrgan que dicta actenegatiu
Requeriment 44Planejament urbanístic, territorial, SNU i Aut. Provisional2 mesos1 mesconsellernegatiu
Revisió d’oficiActes nuls de ple dreten qualsevol moment3 mesosconsellernegatiu
Recurs contenciós administratiu 2 mesos acte exprés; 6 mesos acte presumpte Sala contenciosa administrativa TSJC 
Responsabilitat patrimonialSupòsits article 139 Llei 30/19921 any des de l'acte, o des de la fermesa de la sentència que l'anul·la6 mesosconsellernegatiu
Advertiment expropiació per ministeri de la lleiSistemes urbanístics2 o 5 anys2 anysconsellerPositiu i l'interessat presenta el full d'apreuament
Data d'actualització:  10.07.2012