• Imprimeix

Recursos i reclamacions

Entenem per recursos administratius i contenciosos els procediments que impugnen els actes i disposicions dictats pels òrgans urbanístics del Departament. A més, hi ha d’altres procediments d’impugnació i reclamació que no són recursos i que també són analitzats i valorats pel Servei de Coordinació Jurídica i Recursos. Per tant, la tasca d’aquest Servei es refereix als procediments següents:
 

  • La resolució dels recursos administratius interposats contra els acords de les comissions Territorials d’Urbanisme
  • Les resolucions del conseller de Territori i Sostenibilitat i del director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme.
  • La resolució dels recursos administratius interposats contra les resolucions sobre protecció de la legalitat, del director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme i del conseller de Territori i Sostenibilitat.
  • El seguiment dels expedients en via contenciosa administrativa.
  • El compliment de les sentències fermes dels tribunals sobre determinacions del planejament territorial i urbanístic.
  • Responsabilitats patrimonials de l’Administració en matèria urbanística.
  • Revisions d’ofici.
  • Expropiacions per part del ministeri de la Llei regulades per l’article 114 TRLUC2012.

 

La tasca és realitzada pel Servei de Coordinació Jurídica i Recursos, requereix d’una estreta col·laboració amb l’Assessoria Jurídica del Departament,amb el Gabinet Jurídic Central, amb diferents organismes sectorials i especialment amb les corporacions locals afectades.