• Imprimeix

Tipus d'infraccions urbanístiques

D’acord amb l’article 211 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, les infraccions urbanístiques es classifiquen en molt greus, greus i lleus. Aquestes comprenen essencialment els següents actes:
 • Actes de parcel·lació urbanística, d’urbanització, d’ús del sòl i el subsòl i d’edificació contraris a l’ordenament jurídic en sòls no urbanitzables d’especial protecció, en terrenys reservats per a sistemes generals o bé per a sistemes locals d’espais lliures, sistema viari o equipaments comunitaris.
 • La tala o abatiment d’arbres que comporti la desaparició d’espais boscosos o d’arbredes protegits.
 • La vulneració, en més d’un 30%, en qualsevol classe de sòl, dels paràmetres imperatius establerts pel planejament urbanístic relatius a densitat d’habitatges, nombre d’establiments, sostre, alçària, volum, situació de les edificacions i ocupació permesa de la superfície de les finques o les parcel·les.
 • La divisió o la segregació de terrenys en sòl no urbanitzable objecte d’algun règim de protecció especial, en contra de les determinacions d’aquesta Llei.
 • La vulneració del règim d’usos i obres dels béns que el planejament urbanístic inclou en els catàlegs de béns protegits.
 • Els actes tipificats per l’article 213.a de la Llei d’urbanisme que es duguin a terme en sòl no urbanitzable altre que el que el planejament urbanístic classifica o ha de classificar com a sòl no urbanitzable en virtut de l’article 32.a de la Llei d’urbanisme, o en sòl urbanitzable no delimitat, o en terrenys reservats per a sistemes locals altres que els d’espais lliures, viari o equipaments comunitaris esportius públics.
 • L’incompliment, en sòl urbà i en sòl urbanitzable delimitat, de les determinacions urbanístiques sobre urbanització, usos del sòl i del subsòl i parcel·lació urbanística.
 • La vulneració, en més d’un 10% i fins a un 30%, en qualsevol classe de sòl, dels paràmetres imperatius a què fa referència l’article 213.c de la Llei d’urbanisme.
 • L’incompliment del deure de conservació de terrenys, urbanitzacions, edificacions, rètols i instal·lacions en general, en condicions de seguretat.
 • La tala o l’abatiment d’arbres integrants d’espais boscosos o d’arbredes protegits pel planejament urbanístic que no comporti la desaparició d’aquests espais o arbredes.
 • La divisió o la segregació de terrenys en sòl no urbanitzable que no sigui objecte de cap règim de protecció especial, o bé en sòl urbanitzable no delimitat, en contra de les determinacions de la Llei d’urbanisme.
 • Els supòsits tipificats per l’article 218.1 de la Llei d’urbanisme.

Els supòsits continguts a l’article 215 de la Llei d’urbanisme (TRLUC-2012).

 

 

Data d'actualització:  11.07.2012