• Imprimeix

Restauració de la realitat física alterada

La restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat és la culminació del procediment de restauració i persegueix la restitució material dels terrenys a l’estat anterior a la comissió de la infracció. Amb l’ordre de restauració –o més coneguda com a ordre d’enderroc– es fineix el procediment de protecció de la legalitat, i, d’acord amb aquesta, l’Administració pot imposar les mesures següents: 

  • Enderrocament de les obres il·legals.
  • Replantació de plantes, arbres i arbredes.
  • Reposició dels terrenys al seu estat inicial.
  • Reconstrucció d’edificacions protegides enderrocades totalment o parcialment de forma il·legal. Reconstrucció de parts dels edificis o instal·lacions que siguin necessaris per al funcionament d’un servei públic.
  • Instar la nul·litat de les operacions jurídiques que constitueixen parcel·lació urbanística.

La restauració correspon als titulars de la finca en la qual s’ha comès la infracció, i per tal d’assegurar l’executivitat de l’ordre d’enderroc, l’Administració pot imposar multes coercitives que incentivin a l’acció per part dels infractors, amb unes quanties que arriben fins als 3.000 €.

Així mateix, si els infractors no escometen el deure de restauració, l’Administració que ha dictat l’ordre ha de realitzar l’enderroc subsidiàriament, a càrrec dels propietaris de la finca.