• Imprimeix

Marc legal i normatiu

La normativa bàsica a considerar per garantir la protecció de la legalitat urbanística és la següent:
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
 • Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
 • Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats o serveis dels ens locals (ROAS).
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret 169/1983, de 12 d'abril, sobre Unitats Mínimes de Conreu.
 • Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
 • Decret 35/1990, de 23 de gener, pel qual es fixa la unitat mínima forestal.
 • Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural, i modificacions posteriors i normes derivades.
 • Reial decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl.
 • Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
 • Reial decret 1471/1989, d’1 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de desenvolupament i execució de la Llei de costes.
 • Reial decret 1093/1997, del Ministeri de Justícia, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al Reglament per a l’execució de la Llei hipotecària sobre inscripció en el Registre de la propietat urbanística. -
 • Reial decret llei 8/2011, d’1 de juliol, de mesures de suport als deutors hipotecaris, de control de la despesa pública y cancel•lació de deutes amb empreses i autònoms contretes per entitats locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de simplificació administrativa.
 • Llei 7/1985, de 2 de abril, de bases del règim local, i les modificacions posteriors.
 • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment comú de les administracions públiques.
 • Llei 29/1998, de la jurisdicció contenciosa administrativa, i les modificacions posteriors.
 • Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal, i les seves modificacions.
Data d'actualització:  21.04.2017