• Imprimeix

Fases del procediment

Les actuacions de protecció de la legalitat urbanística que tutelen les administracions amb competències es desenvolupen en les següents fases:
Comprèn les actuacions prèvies, d'inspecció i comprovació en relació amb les denúncies presentades, als efectes d’aclarir els fets i determinar les presumptes persones responsables.

Aquestes denúncies, que es formulen per part de ciutadans, d’altres administracions, o bé com a resultat d'una inspecció d'ofici en què s'observa una actuació irregular, poden donar lloc a l’actuació administrativa, que es concreta amb la incoació i resolució d'expedients sancionadors i de restitució de la legalitat urbanística (enderroc d'edificacions, desmuntatge d’instal·lacions, etc.).

Altres actuacions que es produeixen en aquesta fase són les revisions d’ofici de les llicències urbanístiques atorgades, quan es considera que hi concorren motius de nul·litat radical o d’anul·labilitat. En aquests casos, la tramitació consisteix en redactar els informes tècnics i jurídics pertinents, així com resoldre el procediment de revisió de llicència.

Moltes de les resolucions dictades pels òrgans que resolen els procediments administratius són objecte d’impugnació en seu judicial a través del la jurisdicció contenciosa administrativa. En aquests casos, la tasca de l’Administració competent és realitzar un seguiment del procediment judicial, mitjançant l’aportació d’informes tècnics i jurídics, a petició dels lletrats o del Jutjat o Tribunal mateixos.

Una tercera fase és l’executiva, en la qual l’Administració competent emet els informes tècnics i jurídics necessaris per fonamentar les resolucions administratives que es dicten en execució de Sentència o interlocutòria ferma.

Així mateix, i en els supòsits que l’infractor no realitza la restitució de la realitat física alterada, l’Administració competent ha d’executar de forma subsidiària el deure de restauració, a càrrec del propietari de la finca. Així doncs, en aquests casos, l’Administració assumeix la tutela sobre l’execució de les diverses resolucions d’enderroc o cessament de l’activitat, que finalitzen la via administrativa, i que, si s’escau, han estat ratificades per la via judicial.

Altrament, i pel que fa les sancions, l’Administració vetlla pel seu cobrament iniciant, si s’escau, la via del constrenyiment davant la inactivitat de la persona a la qual s'ha imposat la sanció o davant la denegació judicial de la suspensió cautelar dels efectes de la sanció.

Data d'actualització:  11.07.2012