• Imprimeix

Activitat

El Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística del Departament de Territori i Sostenibilitat és l'encarregat de les tasques de disciplina i d'assessorament municipal relacionades amb la gestió i execució del planejament urbanístic. 

Durant 2015, i com a conseqüència de l’entrada en vigència del Protocol subscrit pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i el Departament de Territori i Sostenibilitat, per a la col·laboració del Cos d'Agents Rurals en matèria de protecció de la legalitat urbanística, i a banda de la seva tasca habitual, el Cos d’Agents Rurals ha realitzat prop de 60 inspeccions a instància del Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística, per tal de comprovar in situ, l’existència de presumptes vulneracions de l’ordenament urbanístic, l’inici de les actuacions de restauració voluntària d’edificacions amb ordre de demolició dictada o bé l’aturada d’obres il·legals com a conseqüència de la suspensió de l’execució de les mateixes resolta pel Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme. 

Per altra banda, dins de l’àmbit del Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística, en el marc de les actuacions prèvies s’han realitzat les següents inspeccions i informes durant l’any 2015: 159 inspeccions, 46 informes de valoració econòmica, 125 informes tècnics, 167 informes jurídics i 5 citacions judicials.                                                 

Durant 2015, el Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística ha obert un total de 161 expedients relatius a denúncies de presumptes infraccions urbanístiques, principalment en sòls no urbanitzables ordinaris i especialment protegits. 

Del total de les denuncies urbanístiques el balanç quantitatiu de les tasques realitzades l’any 2015 és el següent: 

Incoacions d’expedients protecció de la legalitat

   77

Suspensions provisionals d’obres en curs

   12

Ordres d’enderroc

   18

Ordres d’enderroc amb imposició de sanció

   21

Imposició de multes coarcitives

     2

Sol·licituds a ajuntaments de revisió de llicència

   12

Interposició de recursos contenciosos per a revisió de llicència

   10

Sol·licituds d’execució d’actes propis ferms a ajuntaments

     1

Interposicions de recursos contenciosos contra inactivitat municipal

     2

Resolucions vàries

   59

Total resolucions

  210

 

El total de sentències dictades per part de Jutjats del contenciós administratiu i la Sala Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya durant l’any 2015, en recursos contenciosos relatius a procediments de protecció de la legalitat duts a terme pel Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística és de 40 sentències, a més de 11 interlocutòries o sentències en les diferents peces separades recaigudes. Les esmentades sentències es poden dividir en els següents grups:

a) Recursos contenciosos administratius contra resolucions que finalitzen procediments de restauració i sancionadors per obres no emparades en llicència: 20 sentències, de les quals 12 han estat favorables (60,00%) i 8 desfavorables (40,00%).

b) Recursos contenciosos administratius contra desestimacions d’ajuntaments davant la petició del Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, de revisió d’ofici de llicències urbanístiques municipals: 8 sentències, de les quals 7 han estat favorables (87,50%) i només 1 desfavorable (12,50%).

c) Recursos contenciosos administratius contra inactivitats d’ajuntaments davant la petició del Director General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, d’execució dels seus propis actes administratius ferms, relatius a ordres d’enderroc municipals: 1 sentència, la qual ha estat favorable (100%).

Durant l’any 2015, i davant la constatació de la inacció per part dels interessats en l’acompliment de les corresponents ordres de demolició, s’han dictat 35 resolucions d’iniciació de l’execució forçosa d’ordres de restauració mitjançant l’execució subsidiària a càrrec dels propietaris

Durant l'any 2015, s'han realitzat un total de 17 enderrocs per execució voluntària com a conseqüència d'expedients incoats pel Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística o en virtut d'execucions de sentències fermes.

Data d'actualització:  20.04.2016