Què són les comissions d'urbanisme?

Les comissions d'urbanisme, en el marc legal de llurs competències,  són òrgans  urbanístics que compleixen funcions de caràcter informatiu, consultor, gestor i resolutiu i, a instància dels ajuntaments, també compleixen funcions interpretatives.

Totes les comissions d'urbanisme tenen les mateixes competències?

No.
 
La Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya (CPTUC) informa preceptivament, amb caràcter previ, en els supòsits determinats per la normativa vigent, en matèries de política territorial i urbanisme.

La Subcomissió d'Urbanisme del Municipi de Barcelona (SUBCN) compleix les funcions que li atribueix la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona, en la seva versió modificada.

La resta de comissions, en el seu àmbit territorial corresponent (CTU), informen, gestionen i resolen expedients urbanístics; també realitzen funcions d'assessorament als ajuntaments.

Quan ha d’intervenir o informar la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya?

La Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya informa preceptivament, amb caràcter previ, en els supòsits determinats per la normativa vigent.
Entre altres aspectes, informa la modificació dels sistemes urbanístics d'espais lliures, zones verdes o equipaments esportius; planejament general de municipis de més de 100.000 habitants i plans directors urbanístics; plans plurimunicipals l’àmbit dels quals abasta més d'una CTU, etc.

De quins terminis disposen les CTU per a resoldre el planejament general i derivat?

En la tramitació del planejament general, en concret dels POUM i les seves modificacions, es produeix silenci administratiu positiu si la resolució definitiva no es notifica en el termini de 4 mesos des de la recepció de l'expedient complet per l'òrgan competent per a l'aprovació definitiva.

En la tramitació dels plans urbanístics derivats, l'aprovació dels quals correspongui als òrgans urbanístics de la Generalitat, s'entén que es produeix silenci administratiu positiu si la resolució definitiva no es notifica en el termini de 3 mesos des de la recepció de l'expedient complet per l'òrgan competent per a l'aprovació definitiva.

Els textos refosos es resolen en un termini de dos mesos sempre que no requereixin nova documentació.

Totes les modificacions de planejament general són aprovades per les CTU?

No.

En el cas que la modificació de planejament comporti l'alteració d'espais lliures, zones verdes o equipaments esportius, previ l'informe de la CPTUC, l'aprova definitivament el conseller o consellera competent en matèria d'urbanisme.

També aprova definitivament el conseller/a competent en matèria d'urbanisme els plans i programes urbanístics plurimunicipals en els supòsits establerts en l'article 79.1.c  del TRLUC.

L’aprovació definitiva del planejament derivat correspon sempre a les CTU?

No sempre.

L'aprovació definitiva del planejament derivat  correspon als ajuntaments que disposen de POUM, un cop vist l’informe de la CTU, quan el sector afecta llur terme municipal i són proposats d'acord amb les determinacions del planejament general i en els termes definits en l'article 81 del TRLUC.
L'aprovació definitiva del planejament derivat  correspon a les CTU quan:

  • els municipis no disposen de POUM.
  • malgrat disposar de POUM, el municipi hagi renunciat expressament a aquesta competència. DT9 TRLUC.
  • supòsits de l’article 79.1d) i e) del TRLUC que preveu l’aprovació del conseller/a competent en matèria d’urbanisme en determinats casos de plans parcials de delimitació i en els plans especials autònoms definits en l’article 68 del TRLUC.

Qui aprova el planejament que comporta modificació de zones verdes?

D'acord amb l'article 98 del TRLUC, és el conseller o consellera competent en matèria d'urbanisme qui aprova definitivament la modificació dels sistemes urbanístics d'espais lliures, zones verdes o equipaments esportius considerats pel planejament urbanístic com a sistemes urbanístics generals o locals, amb l'informe previ favorable de la CPTUC.

Tipus de resolucions d’acord que poden prendre les CTU?

D'acord amb l'article 92 del TRLUC, l'òrgan competent per a l'aprovació definitiva d'una figura de planejament pot adoptar les resolucions següents:

  • aprovació pura i simple del planejament, o bé amb prescripcions de caràcter puntual que no exigeixin un nou tràmit d'aprovació pública.
  • suspensió total o parcial del tràmit d'aprovació del planejament, per raó de deficiències esmenables.
  • denegació motivada per raó de vicis o deficiències no esmenables.
  • retorn de l'expedient si no és complet o hi manca algun tràmit.


En els supòsits d��aprovació amb prescripcions de caràcter puntual i de suspensió, caldrà  l’elaboració d’un text refós verificat per l’ajuntament o òrgan competent.

Què pot motivar la suspensió del planejament tramitat per part de les CTU?

D'acord amb l'article 92.1.b del TRLUC, la suspensió total o parcial del tràmit d'aprovació del planejament pot ser a causa de deficiències esmenables, formals o materials.

Davant la inactivitat municipal, un particular pot demanar que la CTU tramiti un planejament general?

No.

La iniciativa privada no té dret a la formulació i el tràmit per a l’aprovació del  planejament general i de les seves modificacions. Tanmateix, l’ajuntament pot assumir expressament la iniciativa publica per formular-les. Article 101.3 del TRLUC.

Davant la inactivitat municipal, un particular pot demanar que la CTU tramiti un planejament derivat?

Sí.

Els òrgans urbanístics que pertoqui del departament competent en matèria d'urbanisme es poden subrogar d'ofici amb requeriment previ, per raons d'interès públic, en la competència municipal o supramunicipal per a la formulació o tramitació de les figures de planejament urbanístic si es produeix un incompliment dels terminis establerts, d'acord amb l'article 90 del  TRLUC.

En el cas d'incompliment dels terminis de tramitació establerts per l'art 89 del TRLUC, pel que fa als plans urbanístics derivats, la subrogació es pot produir a instància de les persones interessades.

Si ha transcorregut el termini establert per adoptar la resolució relativa a l'aprovació inicial o provisional del planejament derivat, aquest s'entén aprovat, inicialment o provisionalment, segons que correspongui, per silenci administratiu positiu, sempre que la documentació sigui completa a l'inici del còmput del termini.  En aquest cas, els promotors poden instar la subrogació de l'òrgan corresponent del departament competent en matèria d'urbanisme per a l'aprovació definitiva del pla urbanístic derivat.

Com es poden consultar els expedients resolts per les CTU?

Els expedients aprovats definitivament poden ser consultats presencialment i telemàticament mitjançant el RPUC.

Els expedients resolts (aprovats i/o denegats) poden ser consultats presencialment als Serveis Territorials corresponents i a l’Arxiu de planejament urbanístic de Barcelona.

Data d'actualització:  28.09.2012