L’àmbit territorial d’actuació de la Comissió Territorial d’Urbanisme del Camp de Tarragona comprèn els municipis de les comarques de l'Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès. 

Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat a Tarragona
Carrer d'Anselm Clavé, 1, 2ª planta “Casa Gasset”
43004 Tarragona

Contacte:
Secretaria de la CTU i/o cap del Servei Territorial

18 de gener, 27 de febrer, 10 d'abril, 22 de maig i 3 de juliol.

16 de gener, 27 de febrer, 12 d'abril, 15 de maig, 10 de juliol, 20 de setembre, 23 d'octubre i 27 de novembre.

Correspon a la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona:

Emetre informes en el procediment d’avaluació ambiental
Resoldre expedients de planejament:

a) L’aprovació definitiva dels plans d’ordenació urbanística municipal i els programes d’actuació urbanística municipal l’aprovació definitiva dels quals no correspongui al conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat.
b) L’aprovació definitiva dels plans de millora urbana i els plans parcials urbanístics, en el cas que els ens locals no tinguin atribuïda o no hagin d’exercir aquesta competència, d’acord amb el que estableix aquesta Llei.
c) Els plans especials urbanístics de desenvolupament, llevat dels que correspon d'aprovar als ajuntaments de conformitat amb l'article 81 del Text refós de la Llei d'urbanisme.
d) L’aprovació definitiva dels plans i els programes urbanístics plurimunicipals l’aprovació definitiva dels quals no correspongui al conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat.
e) L’aprovació definitiva dels plans parcials urbanístics de delimitació que no correspongui aprovar al conseller o consellera de Territori i Sostenibilitat.

• Autoritzacions d’obres en sòl no urbanitzable
• Informar estudis de detall
• Informes sobre l’autorització d’usos i obres provisionals

President: el director o la directora general d’Urbanisme: Elisabet Cirici i Amell.
Vicepresidentel sub-director o la sub-directora general d’Urbanisme: Camil Cofan i Amiel.

 

Vocals:
a) Una persona titular d'una sub-direcció general o lloc assimilat de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori
b) El cap del Servei Territorial d'Urbanisme: Francesc Santacana Portella.
c) La persona titular de la delegació territorial del Govern de la Generalitat: Òscar Peris Ródenas. 
d) La persona titular de la direcció dels serveis territorials del  Departament de Territori i Sostenibilitat: Trinitat Castro Salomó.
e) Tres persones en representació del Departament de Territori i Sostenibilitat en matèria d’urbanisme: M. Mercé Albiol Nuñez, Agustí Serra i Monté i Lluís Lacruz Allué.
f) Una persona en representació del Departament de de Territori i Sostenibilitat en matèria de medi ambient: Laureà Giné Benaiges.
g) Una persona de cadascun dels departaments de la Generalitat que tinguin competència en alguna de les matèries següents o en diverses: agricultura, medi natural, cultura, comerç, demarcació territorial, energia, habitatge, indústria, mobilitat, ordenació del territori, patrimoni cultural, protecció civil, salut, tursime i ensenyament: Baptista Capell Solsona, Àngel Xifré Arroyo, Jordi Agràs Estalella, Carme Mansilla Cabré, Juan Carles de la Monja Martín i Miquel Àngel Martínez Muñoz.
h) Sis persones, membres dels ens locals, designades per els organitzacions assocaitives d'entitats locals més representatives de Catalunya: Marc Arza Nolla, Sergi Ciurana Nicolau, David Roviera Minguella, Josep Fèlix Ballesteros, Alfons García Rodríguez i Salvador Salvadó Porqueras. 
i) Una persona en representació del Consell de Vegueria: Rafael Bertran Ferrús.
j) Deu persones d’un reconegut prestigi professional o acadèmic en matèria d’urbanisme, d’habitatge i de medi ambient: Juan M. Zaguirre Fernández, Pablo F. Navarro Fernández, Joaquim Margalef Llebaria, Joan Borràs Tous, Agustí Pujol Hugas, Josep Oliveras Samitier, Núria Rovira Costes, Josep Bertran Llari, Daniel Roig Nolla i Agustí Domènech Sevil.

 

Secretària: Natàlia Hidalgo i Garcia, jurista; actua amb veu i sense vot.

Poden assistir a les sessions de la comissió d’urbanisme amb veu però sense vot:

a) Les persones titulars de les alcaldies dels ajuntaments afectats quan es considerin els plans d’ordenació urbanística municipal, els programes d’actuació urbanística municipal o les revisions d’aquests, que podran ser assistides pels professionals que considerin necessaris.
b) Una persona en representació de l’Administració General de l’Estat.

Les organitzacions associatives d'entitats locals més representatives de Catalunya poden convidar fins a un màxim de quatre persones, membres dels ens locals, a les sessions de les comissions en què se sotmetin a informe instruments urbanístics plurimunicipals que els afectin.

Les organitzacions associatives d'entitats locals més representatives de Catalunya poden designar dues persones per assistir tècnicament els sis vocals.

La presidència de la comissió pot convidar a assistir a les seves sessions:

a) Una persona en representació de cadascun del departaments de la Generalitat que no estiguin representats a la comissió territorial.
b) Les persones responsables tècniques i jurídiques de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme per tal d’assessorar les persones que hi són convocades.

L'informe o dossier és un recull de fitxes resum per a cadascun dels punts de l’ordre del dia de la sessió de la comissió. La fitxa resum inclou un breu paràgraf explicatiu de l’objecte, una imatge i el sentit de l’acord. En el cas de POUM i expedients mediàtics, s’afegeix una ressenya sintètica de les principals xifres i propostes del pla o projecte. 

Data d'actualització:  28.11.2018