La Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya (CPTUC) és l’òrgan superior de caràcter consultiu, en matèria de política territorial i d’urbanisme. 

 

La Comissió és competent en tot el territori català.

Departament de Territori i Sostenibilitat
Av. de Josep Tarradellas, 2-6
08029 Barcelona

Contacte 
Secretària de la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya.

25 de gener, 9 de maig, 26 de juny, 17 de setembre i 20 de desembre.

La Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya informa preceptivament, amb caràcter previ, en els supòsits determinats per la normativa vigent en matèria de política territorial i d'urbanisme.

President: conseller o consellera del Departament de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet i Valera.
Vicepresident: director o directora general d'Urbanisme, Elisabet Cirici i Amell.

Vocals:

 • Una persona en representació de cadascun dels departaments de la Generalitat de Catalunya, que sigui titular de la secretaria general, d’una secretaria sectorial o d’una direcció general. 

Departament de la Presidència: Ester Obach Medrano.
Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència: Jordi Foz i Dalmau.
Departament d’Interior: Isabel Ferrer Alvarez.
Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda: Francesc Sutrias Grau
Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública: David Ferrer Canosa.
Departament de Justícia: Àngel Cortadelles i Bacaria.
Departament d’Ensenyament: Josep Gonzalez Cambray.
Departament de Cultura: Elsa Ibar Torras.
Departament de Salut: Adrià Comella Carnicé.
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Oriol Anson i Fradera.
Departament d’Empresa i Coneixement: Pere Palacín Farré.
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies: Jaume Serra i Casals.
Departament de Territori i Sostenibilitat: Agustí Serra Monté. 

 • Setze persones, membres dels ens localsdesignades per les organitzacions associatives d'entitats locals més representatives de Catalunya, que hauran de garantir la presència de dues persones en representació dels ens locals de l'àmbit territorial de cadascuna de les comissions territorials d'urbanisme.

Associació Catalana de Municipis i Comarques Àmbit Territorial de Barcelona: Vicenç Personat i Pallarés.
Associació Catalana de Municipis i Comarques Àmbit Territorial de Girona: Joan Figueras i Pomés.
Associació Catalana de Municipis i Comarques Àmbit Territorial de Lleida: Carles Gibert i Bernaus.
Associació Catalana de Municipis i Comarques Àmbit Territorial de Tarragona: Joaquim Calatayud i Casals.
Associació Catalana de Municipis i Comarques Àmbit Territorial de les Terres de l’Ebre: Meritxell Roige i Pedrola.
Associació Catalana de Municipis i Comarques Àmbit Territorial de la Val d’Aran: Cèsar Ruiz-Canela i Nieto.
Associació Catalana de Municipis i Comarques Àmbit Territorial de l’Alt Pirineu: Joan Ubach i Isanta.
Associació Catalana de Municipis i Comarques Àmbit Territorial de la Catalunya Central: Josep Salom i Ges.
Federació de Municipis de Catalunya Àmbit Territorial de Barcelona: Carles Ruiz i Novella.
Federació de Municipis de Catalunya Àmbit Territorial de Girona: Esteve Pujol i Badà.
Federació de Municipis de Catalunya Àmbit Territorial de Lleida: Mario Urrea Marsal.
Federació de Municipis de Catalunya Àmbit Territorial de Tarragona: Eduard Rovira i Gual.
Federació de Municipis de Catalunya Àmbit Territorial de les Terres de l’Ebre: Joan Moisés i Reverté.
Federació de Municipis de Catalunya Àmbit Territorial de la Val d’Aran: Amador Marqués i Atés.
Federació de Municipis de Catalunya Àmbit Territorial de l’Alt Pirineu: Antoni Toló i Cierco.
Federació de Municipis de Catalunya Àmbit Territorial de la Catalunya Central: Josep Maria Freixanet i Mayans.

 •  Una persona en representació de cadascun dels consells de vegueria.

 •  Una persona en representació de cadascuna de les Diputacions.

Diputació de Barcelona: Francesc X. Forcadell i Esteller.
Diputació de Girona: Josep Fermí Santamaría i Molero.
Diputació de Lleida: Joan Reñé i Huguet.
Diputació de Tarragona: Rafael Bertran i Ferrús.

 • Set persones designades a proposta dels col·legis professionals relacionats.

Col·legi d’Arquitectes de Catalunya: Assumpció Puig Hors.
Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya: Jordi Julià i Sort.
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya: Jordi Renom i Sotorra.
Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya: Simeó Miquel i Roé.
Col·legi d’Ambientòlegs: Leo Bejarano i Manjón.
Col·legi de Geògrafs: Robert Casadevall i Camps.
Col·legi d'Economistes: Joan Ràfols i Esteve

 • Cinc persones d’un reconegut prestigi professional o acadèmic en matèria d'urbanisme, d'habitatge i de mediambient: Ramon Folch i Guillén, Joan Busquets i Grau, Judith Gifreu i Font,  Francesc Magrinyà i Torner i Pablo Molina i Alegre.
   
 • Una persona en representació de l'Institut d'Estudis Catalans: Joan Pino i Vilalta.

 • Una persona en representació de l'Ajuntament de Barcelona: Aurora López i Corduente.

 • Una persona en representació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona: Antonio Balmón i Arévalo. 

 • Una persona en representació del Consell General de Cambres de Catalunya: Domènec Espadalé i Vergès. 

 • Una persona en representació de l'Administració General de l’Estat (vocal amb veu però sense vot): Luis M de la Fuente i Mochales  

 

Secretària: Mercè Albiol i Núñezque actua amb veu i sense vot.

Poden assistir a la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya amb veu però sense vot:

a) Les persones titulars de les alcaldies dels ajuntaments afectats quan se sotmetin a informe un pla d’ordenació urbanística municipal, un programa d’actuació urbanística municipal o les seves revisions.
b)
Una persona en representació de cada ajuntament afectatquan se sotmetin a informe de la comissió plans directors urbanístics i plans urbanístics autònoms. Quan els instruments de planejament afecten més de quatre municipis, les organitzacions associatives d'entitats locals més representatives de Catalunya poden designar fins a un màxim de quatre persones, membres del ajuntaments afectats, perquè representin el conjunt de municipis.
c) Una persona en representació
de l’Administració General de l’Estat. 

Poden assistir a les sessions les persones responsables tècniques i jurídiques de la Direcció General d'Urbanisme, per tal d’assessorar les persones que hi són convocades.

L'informe o dossier és un recull de fitxes resum per a cadascun dels punts de l’ordre del dia de la sessió de la comissió. La fitxa resum inclou un breu paràgraf explicatiu de l’objecte, una imatge i el sentit de l’acord. En el cas de POUM i expedients mediàtics, s’afegeix una ressenya sintètica de les principals xifres i propostes del pla o projecte. 

Data d'actualització:  16.11.2018