• Imprimeix

Comissions d'urbanisme

Per fer efectives les competències en matèria d’urbanisme i de protecció del territori establertes per la Constitució, l’Estatut i la Llei d’urbanisme, s’atribueix als òrgans administratius les facultats que els pertoca. 

Les comissions d'urbanisme, en el marc legal de llurs competències, compleixen funcions de caràcter informatiu, consultor, gestor i resolutiu i, a instància dels ajuntaments, també compleixen funcions interpretatives.