• Imprimeix

Introducció i marc legal

La Generalitat i l’associació professional que agrupa els càmpings lleidatans van formalitzar el mes de juliol de 2013 un acord de col·laboració per minimitzar el risc de les instal·lacions situades en zona inundable. L’acord abordava la problemàtica existent especialment a partir de la seva adequació urbanística, instant a l’elaboració d’un pla especial en cas que el càmping no estigués regularitzat des d’un punt de vista urbanístic. Així mateix, es proposava la redacció de plans d’autoprotecció que continguessin les mesures a adoptar per cada càmping en cas de riuades. 

Finalment al mes de juliol de 2015 es signa un acord amb la totalitat dels càmpings catalans i amb les signatures del Departament de Territori i Sostenibilitat, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Protecció Civil, la Direcció General de Turisme. Els càmpings també han subscrit, de comú acord, uns criteris que regularan les condicions a complir tant per aquests establiments que han de regularitzar-se com per autoritzar noves obertures. 

Mitjançant l’acord, s’estableix la informació mínima i els condicionants que hauran de complir els càmpings, així com el procediment urbanístic a seguir per a la seva regularització. Així, les dades mínimes per poder informar sobre la compatibilitat d’un càmping en zona inundable són les següents: La delimitació de les zones inundables per a períodes de retorn de 10, 50, 100 i 500 anys, a partir de les millors dades disponibles i l'existència d’un pla d’autoprotecció que permeti posar en marxa les actuacions necessàries per protegir els clients del càmping. Posteriorment, els càmpings hauran de tramitar un Pla especial urbanístic. 

Marc legal

Urbanisme 

  • Decret 305/2006, del 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la llei d'urbanisme.
  • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
  • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme.
  • Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la llei d'urbanisme.
  • Directiva 2001/42/CE, el Parlament i el Consell, del 27 de juny de 2011, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. 
  • Llei 10/2011, de 20 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.
 
 
Turisme
  • Decret 159/2012, de 20 de novembre d'establiments d'allotjament turístic.
 
 
Protecció civil
  • Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

 

Medi Ambient

  • Llei 21/2013, de 9 de desembre d'avaluació ambiental.
  • Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.
Data d'actualització:  16.09.2016