• Imprimeix

Urbanisme

Comissions d'urbanisme

Per fer efectives les competències en matèria d’urbanisme i de protecció del territori establertes per la Constitució, l’Estatut i la Llei d’urbanisme, s’atribueix als òrgans administratius les facultats que els pertoca [...]

Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores

El Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores té per objecte la inscripció, amb caràcter constitutiu, de les entitats urbanístiques col·laboradores.

Recursos i reclamacions

Procediments que impugnen els actes i disposicions dictats pels òrgans urbanístics del Departament.

Protecció de la legalitat urbanística

La protecció de la legalitat urbanística té per objecte tutelar i protegir el compliment de la normativa i el planejament urbanístic.