• Imprimeix

Tramitacions del REUC

Els ens locals disposen a la plataforma EACAT dels tràmits d'inscripció de la constitució, modificació i dissolució de les entitats urbanístiques col·laboradores al Registre d'Entitats Urbanístiques Col·laboradores (REUC).

Els noms dels tràmits són:

  • "Sol·licitud de la inscripció de la constitució d'una entitat urbanística col·laboradotra al REUC"
  • "Sol·licitud de la inscripció de la modificació d'una entitat urbanística col·laboradotra al REUC"
  • "Sol·licitud de la inscripció de la dissolució d'una entitat urbanística col·laboradotra al REUC"

Les entitats urbanístiques col·laboradores integren persones propietàries de finques compreses en un polígon d'actuació urbanística que es constitueixen per tal de participar en la gestió urbanística de l'àmbit. Les entitats adquireixen personalitat jurídica en fer-ne la inscripció al Registre d'entitats urbanístiques col·laboradores(REUC). Aquestes entitats estan regulades pels  articles del 187 al 207 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

La documentació que cal adjuntar depèn del tipus d'inscripció al REUC i/o del tipus d'entitat. La informació  es troba a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Data d'actualització:  30.11.2017