• Imprimeix

Estàndard del Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC)

La llei estatal 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques propugna una Administració sense paper, basada en un funcionament íntegrament electrònic, que millori els principis d’eficàcia i eficiència, tot estalviant costos a ciutadans i empreses i facilitant el compliment de les obligacions de transparència, al permetre oferir informació puntual, àgil i actualitzada als interessats.

El model estàndard de lliurament dels arxius gràfics en format digital dels instruments de planejament urbanístic que s’aprovin, té la finalitat de facilitar l’actualització del Mapa urbanístic de Catalunya i facilitar a la ciutadania la consulta telemàtica d’una informació urbanística puntual i de qualitat.

 

L’estàndard del MUC defineix la manera com s’ha d’efectuar el lliurament de la informació digital dels plànols dels documents de planejament que s’aproven i els arxius que el componen. Té caràcter instrumental sense incidir ni condicionar el contingut del planejament i ha de servir de base per al lliurament a les plataformes de tramitació electrònica.

 

Una carpeta que contingui un únic fitxer format CAD (DGN, DWG o DXF) com està definit en el document “Estàndard d’intercanvi de planejament urbanístic en format CAD”

Aquest arxiu CAD només consta de 17 capes (o 9 conceptes) i conté tota la informació urbanística necessària per a la refosa del planejament vigent:

 • l’àmbit del pla
 • les classificacions del sòl
 • les qualificacions del sòl
 • els sectors de desenvolupament.

Es recomana, doncs, en aquest arxiu CAD, la següent estructura de capes que permeten bolcar de manera sintètica i ordenada tota la informació urbanística:

 CONCEPTES JERARQUITZATS (no es dupliquen línies)

1TM       Àmbit municipal             

1TM-L (límit de l’àmbit municipal)

 

1TM-C (codi INE del municipi)

2CLAS   Classificació del sòl        

2CLAS-L (límit de la classe de sòl)

 

2CLAS-C (codi de la classe de sòl: SUC, SNC, SUD, SND, SNU)

3SECT    Sectors de desenvolupament

3SECT-L (límit de sector de planejament de desenvolupament)

 

3SECT-C (codi de sector de planejament de desenvolupament: PMU, PPU, PPD)

4QUAL  Qualificació del sòl

4QUAL-L (límit de qualificació)

 

4QUAL-C (codi de qualificació: zones o sistemes)

 

CONCEPTES NO JERARQUITZATS (poden solapar-se amb els conceptes anteriors) 

AMBIT  Àmbit de l’expedient

AMBIT-L (delimitació de l’àmbit afectat per l’expedient)

 

AMBIT-C (codi de l’expedient –si ja el té assignat-)

SECTR   Sectors transversals      

SECTR-L (límit de sector transversal: plans especials de protecció, proteccions específiques...)

 

SECTR-C (codi de sector transversal: PEU, PEI, PEM, PEP)

TRAN    Proteccions transversals               

TRAN-L (límit de protecció transversal: corredors biològics, protecció de paisatge...)

 

TRAN-C                (codi de protecció transversal)

EIX         Eixos estructurants

EIX-L (eixos estructuradors del territori)

XPROJ   Xarxes de mobilitat projectada        

XPROJ-L (xarxa de mobilitat projectada: viària, ferroviària, aeroportuària o portuària)

 

XPROJ-C (codi de la xarxa de mobilitat projectada)

 

Addicionalment, cal presentar l’equivalència de les qualificacions proposades amb les claus sintètiques del MUC, així com una relació dels sectors de desenvolupament que proposa el pla d’ordenació (plans parcials d’ordenació i de delimitació i plans de millora urbana).

Aquests documents només s’han de lliurar a partir de la fase prèvia a l’aprovació provisional. En qualsevol cas la documentació objecte d’aprovació definitiva i publicació s’ha de tornar a lliurar si ha estat modificada i ha de contenir tots els fitxers necessaris per facilitar l’actualització del MUC.

El lliurament s’ha de efectuar dipositant la informació a la plataforma d’intercanvi Alfresco en la carpeta del municipi corresponent

 

Per tal de facilitar la generació d'aquests fitxers, s'han desenvolupat un conjunt d'eines de validació, guies i arxius plantilla que ajudaran als redactors a la preparació de les dades en aquest format.

Trobareu tota la documentació disponible al web del Departament de Territori i Sostenibilitat, a l’apartat Estàndard del MUC:

Documents de l’Estàndard

 • Estàndard d’intercanvi de dades urbanístiques en format CAD
 • Especificacions tècniques del MUC sintètic
 • Codificació i glossari de termes

Suport per a la generació de l’estàndard

 • Guia bàsica per a la generació de l’arxiu estàndard d’intercanvi en format DGN
 • Guia bàsica per a la generació de l’arxiu estàndard d’intercanvi en format DWG
 • Vídeos didàctics per a la generació de l’estàndard

Arxius base per a la confecció de l’estàndard gràfic i de les taules d’equivalència

 • Plantilles d’arxiu DGN amb sistema de coordenades ETRS89
 • Plantilles d’arxiu DWG amb sistema de coordenades ETRS89
 • Model de taules

Eines de validació que permeten validar que l’arxiu de planejament que es lliura s’adapta a l’estàndard CAD en l’àmbit gràfic, de format i de codificació

 • Validador integrat MicroStation per a fitxers DGN, DWG i DXF v8
 • Validador integrat MicroStation per a fitxers DGN, DWG i DXF v8i
 • Validador executable per a fitxer DXF
Data d'actualització:  19.11.2018