• Imprimeix

Documentació dels instruments de planejament urbanístic

El lliurament s’ha de efectuar dipositant la documentació de l’instrument de planejament a disposició de la Generalitat de Catalunya en el Mòdul de lliurament de documentació del Departament de Territori i Sostenibilitat, el qual s'accedix mitjançant el següent [enllaç]. 

 El lliurament s’ha de fer segons l’estàndard de lliurament dels expedients urbanístics.

[enllaç]

Per a cada instrument de planejament s’han de lliurar els següents tipus de documentació:

 • La documentació administrativa
 • La documentació tècnica
 • L'estàndard del Mapa Urbanístic de Catalunya (MUC)

La documentació administrativa generada en el procediment urbanístic s’ha de trametre amb les sol·licituds d’aprovació definitiva o quan el tràmit ho requereixi. La documentació ha de ser en format electrònic i, per tant, ha d’anar signada electrònicament. Els nom dels arxius que l’integren han de ser entenedors i s’han de formar de manera que quedin ordenats cronològicament i conformin un índex en sí mateix.

Els documents dels expedients híbrids, una part dels quals s’han tramitat en paper, s’han de digitalitzar i incorporar en un sol arxiu pdf. Si el volum d’aquesta documentació no permet un sol arxiu, s’ha de reduir al màxim el número d’arxius i aquests han de mantenir una unitat temàtica en relació al seu contingut. Aquest arxiu pdf ha d’estar també indexat, és a dir, ha de contenir un índex en què apareguin tots els tràmits ordenats cronològicament.

És indispensable que dins de l’expedient administratiu constin els tràmits de certificació d’aprovació inicial i provisional, el de informació pública i el de verificació del Text refós, si escau, o en qualsevol cas, ha de constar tota la tramitació realitzada per l’Ajuntament fins al moment de la presentació de la documentació a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit corresponent.

imatge

Documentació que s’ha d’incloure a cada carpeta:

Memoria
Ha de contenir els diferents documents de la memòria:

 • Resum comprensiu art.8 TRLUC
 • Memòria descriptiva i justificativa
 • Memòria social

 

Planols_informacio
Ha de contenir els documents dels plànols d’informació relatius a tots els aspectes que la legislació urbanística determini, tals com: planejament urbanístic vigent, planejament territorial aplicable, catàleg de paisatge, característiques topogràfiques del territori, usos i aprofitaments del sòl, àrees vulnerables i afectades, àmbits de protecció, serveis, xarxes de comunicacions i mapes de vulnerabilitat.

Planols_ordenacio
Ha de contenir els documents dels plànols d’ordenació: generals –classificació, estructura general, sectors i elements catalogats-, del sòl urbà i dels sectors, del sòl no urbanitzable i de les xarxes de serveis.

Normativa
Ha de contenir els documents de les normes urbanístiques, ordenances i annexos.

A més contindrà el fitxer amb el document de les normes urbanístiques en format editable (Word) per facilitar la seva traducció i publicació en el DOGC.          

Catàleg
Ha de contenir els documents dels catàlegs de béns protegits, de masies i de cases rurals.

Programa
Ha de contenir els diferents documents del programa d'actuació urbanística i avaluació econòmica:

 • Agenda i/o Programa d'actuació urbanística municipal
 • Avaluació econòmica i financera
 • Informe de sostenibilitat econòmica

 

Documentacio_ambiental
Ha de contenir la documentació ambiental corresponent:

 • Document inicial estratègic
 • Estudi ambiental estratègic
 • Document resum

 

Mobilitat
Ha de contenir els documents de l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada que corresponguin.

Projecte_urbanitzacio
Ha de contenir els documents dels projectes d’urbanització que corresponguin.

Conveni
Aquesta és una carpeta especial que es troba en el segon nivell per al lliurament dels documents dels convenis urbanístics.

Altres_documents
Ha de contenir els documents que no formin part de cap dels documents definits en les carpetes anteriors. Alguns exemples podrien ser:

 • Programa de participació ciutadana
 • Estudi d’inundabilitat
 • Estudi de suficiència d’abastament d’aigua
 • Estudi de sanejament
 • Inventari d’edificacions en SNU

En el cas que l’expedient per la seva extensió no sigui convenient desglossar-ho en les carpetes relacionades en aquest apartat i, per tant, s’hagi definit com un document unitari, es desarà en aquest directori. Aquest tipus d’estructura és freqüent en avanços de planejament o en modificacions de planejament general d’escassa complexitat.

Data d'actualització:  08.01.2019