• Imprimeix

Tramitació electrònica

La Llei 39/2015 estableix en l’article 26, apartat 1, l’obligació d’emetre en suport electrònic tots els documents administratius. En el mateix sentit, l’article 36, quan es refereix a la forma dels actes administratius, indica que s’han de produir per escrit a través de mitjans electrònics. Únicament permet excepcions quan la naturalesa de l’actuació administrativa exigeixi una altra forma més adequada d’expressió i constància. Des del 2 d’octubre de 2016, tots els expedients havien de ser electrònics i, per tant, tots els actes administratius i la documentació del ciutadà que s’incorporava a l’expedient havia de ser també electrònica.

Els ens locals poden presentar, via telemàtica a través de la plataforma EACAT, les sol·licituds que permeten la tramitació telemàtica de totes les fases dels diferents procediments.