• Imprimeix

Tramitació electrònica

La Llei 39/2015 estableix en l’article 26, apartat 1, l’obligació d’emetre en suport electrònic tots els documents administratius. En el mateix sentit, l’article 36, quan es refereix a la forma dels actes administratius, indica que s’han de produir per escrit a través de mitjans electrònics. Únicament permet excepcions quan la naturalesa de l’actuació administrativa exigeixi una altra forma més adequada d’expressió i constància. Des del 2 d’octubre de 2016, tots els expedients havien de ser electrònics i, per tant, tots els actes administratius i la documentació del ciutadà que s’incorporava a l’expedient havia de ser també electrònica.

En conseqüència, per tal d’adaptar el procediment urbanístic a la tramitació electrònica, és clau establir protocols amb l’objectiu d’homogeneïtzar, simplificar i agilitzar les diferents fases d’aquest procediment.