• Imprimeix

Tipus d'autoritzacions admeses

Els propietaris o propietàries de sòl no urbanitzable tenen el dret d'ús, de gaudi i de disposició de llurs propietats, d'acord amb la naturalesa rústica dels terrenys, sempre sota els imperatius derivats del principi d'utilització racional dels recursos naturals i dins els límits legalment establerts.

Construccions en sòl no urbanitzable

En sòl no urbanitzable, a més de la utilització d'acord amb la seva naturalesa rústica, només es poden admetre usos, construccions i obres previstos en la Llei d'urbanisme, que es descriuen a continuació, respectant en tot cas les incompatibilitats i determinacions de la legislació sectorial i del planejament territorial i urbanístic.

 • Actuacions específiques per destinar-lo a les activitats o els equipaments d'interès públic que s'hagin d'emplaçar en el medi rural.
 • Les construccions i les dependències pròpies d'una activitat agrícola, ramadera, d'explotació de recursos naturals o, en general, rústica.
 • Les activitats extractives amb les construccions pròpies d'una explotació de recursos naturals.
 • Les construccions destinades a habitatge familiar o a l'allotjament de persones treballadores temporeres que estiguin directament i justificadament associades a una de les activitats d'explotació agrícola, ramadera, d'explotació de recursos naturals o, en general, rústica.
 • Les estacions de subministrament de carburants i de prestació d'altres serveis de la xarxa viària.
 • Les construccions i les instal·lacions vinculades a l'execució, el manteniment i el funcionament de les obres públiques.
 • Les construccions destinades a l’activitat de càmping i a l’aparcament de caravanes, autocaravanes i remolcs tenda autoritzades pel Pla d’ordenació urbanística.municipal, que exigeixen en tots els casos la tramitació prèvia d’un pla especial urbanístic.
 • Les construccions auxiliars destinades a l’activitat de turisme rural.
 • Rehabilitació de masies i cases rurals.
  Les masies i cases rurals preexistents que pels seus valors calgui preservar s’han d’incloure en un catàleg i són susceptibles de ser recuperades per a l’ús d’habitatge o usos turístics de caràcter rural.
 • Altres intervencions en edificacions preexistents.

 

Aquesta informació es troba a l'índex de tramitacions.

Informació relacionada

Data d'actualització:  11.07.2012