• Imprimeix

Ponència del sòl no urbanitzable

Ponencia del sòl no urbanitzable
La Ponència de sòl no urbanitzable es constitueix com a grup de treball per a l’assessorament, consulta i proposta del Departament en relació amb el sòl no urbanitzable.

Són funcions de la Ponència de sòl no urbanitzable:

 • Proposar criteris en relació amb les diferents construccions i activitats que es poden desenvolupar en el sòl no urbanitzable.
 • Elaborar una proposta tipus per al tractament del sòl no urbanitzable en els plans d’ordenació urbanística municipal (criteris de zonificació i de regulació normativa).
 • Precisar i adaptar els criteris per a l’elaboració dels catàlegs de masies i cases rurals.
 • Estudiar la problemàtica que genera la implantació en sòl no urbanitzable d’activitats periurbanes.
 • Proposar les modificacions legislatives necessàries relatives al sòl no urbanitzable.
 • Altres funcions de naturalesa anàloga que li encarregui el Departament.

Formen part de la Ponència de sòl no urbanitzable per part de l'administració de la Generalitat:

 
 • El director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, que actuarà com a president
 • El subdirector general d’Urbanisme.
 • El responsable d'Actuacions Estratègiques.
 • Els caps dels serveis territorials d’Urbanisme.
 • La persona responsable de seguiment del sòl no urbanitzable
 • Quatre representants de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme: una persona experta en sòl no urbanitzable, una persona experta en matèria de paisatge en sòl no urbanitzable, una persona experta en planejament territorial i una persona experta en disciplina urbanística.
 • Dos representants de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat: una persona experta en avaluació ambiental i un expert en planificació de l’entorn natural.
 • Un representant de l’Agència Catalana de l’Aigua, expert en conservació de cursos d’aigua.
 • Un representant de l’Agència Catalana de Residus.
 • Dos representants del Departament d’Agricultura, Ramadera, Pesca, Alimentació i Medi Natural: una persona experta en construccions agràries i una persona experta en espais naturals protegits.
 • Tres representants del Departament d’Empresa i Ocupació: una persona experta en càmpings i turisme rural, una persona experta en activitats extractives i una persona experta en energia.
 • Un representant de la Secretaria General de l’Esport, expert en activitats esportives en sòl no urbanitzable.
 • Un funcionari de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, que actuarà com a secretari.

   

 

Els membres de la Ponència són designats pel Departament al qual estan adscrits. El president de la Ponència pot decidir que assisteixin a les sessions persones expertes per assessorar sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia, amb veu però sense vot.

 • La Ponència actua en ple o en grups de treball.
 • Es crearan, almenys, els grups de treball següents:
  • Grups de treball (de composició variable) per a l’establiment de criteris en relació amb les diferents construccions i activitats que es poden desenvolupar en el sòl no urbanitzable, que tractarà les matèries següents:

   - càmpings, hotels, turisme rural, restauració
   - explotacions ramaderes, magatzems agrícoles i activitats de primera transformació de productes, casetes d’eines
   - cellers i altra indústria agroalimentària
   - activitats esportives: circuits de motocross, paintball, hípiques, esquí, etc.
   - activitats extractives i plantes de tractament
   - abocadors, centres de recollida selectiva, plantes de biomassa, de tractament de purins, etc.
   - plantes solars, parcs eòlics, línies elèctriques, estacions transformadores, etc.
   - masies, masos, bordes, edificacions auxiliars.

  • Grup de treball per a l’elaboració de la proposta del tractament del sòl no urbanitzable en els plans d’ordenació urbanística municipal (zonificació i regulació).
  • Grup de treball per a l’estudi dels catàlegs de masies i cases rurals, els requisits per a formar-hi part i el tractament de les edificacions incloses.

La Ponència pot acordar la creació de nous grups per a l’estudi d’altres matèries que es consideri convenients. El Ple de la Ponència es reuneix una vegada al trimestre. Els grups de treball es reuneixen les vegades que siguin necessàries.

 • Correspon a la secretària de la Ponència efectuar la convocatòria de les sessions per ordre del president i trametre la informació necessària per a la deliberació i l'adopció d’acords.
 • En tot el que no és previst en aquesta norma, s’aplica supletòriament la normativa sobre el funcionament dels òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.
La Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme presta el suport tècnic i logístic necessari per al funcionament de la Ponència.
Data d'actualització:  21.04.2016