• Imprimeix

Sòl no urbanitzable

Sol no urbanitzable

El sòl no urbanitzable són els terrenys classificats com a tal pel planejament per ser incompatibles amb el desenvolupament urbà, per raó de l’existència de valors que els fan mereixedors de protecció especial o per ser inadequats per a la urbanització per garantir la utilització racional del territori d’acord amb el model territorial de desenvolupament urbanístic sostenible. Al conjunt de Catalunya, un 94% de la superfície del territori és sòl no urbanitzable.

Es tracta d’un espai molt divers que presenta variats graus de transformació. Comprèn els espais més naturals, que han quedat al marge de la influència humana; els espais rurals, transformats d’una manera poc artificialitzadora per a l’aprofitament dels recursos naturals mitjançant l’agricultura o la ramaderia, i alguns espais periurbans -propis de les àrees metropolitanes- on es barregen utilitzacions urbanes amb usos rurals i amb espais lliures vacants que semblen a l’espera de ser engolits pel creixement de les ciutats.