• Imprimeix

Projectes europeus

Amb la finalitat de coordinar les polítiques pròpies amb les iniciatives europees i de conèixer els referents europeus de bones pràctiques en matèria de paisatge, el Departament participa activament en els treballs que impulsen els organismes del Consell d'Europa per promoure la implementació progressiva dels compromisos del Conveni.

El Departament va participar, durant el període 2004-2007, en el projecte europeu Pays.Doc, finançat amb fons del programa Interreg II B Meddoc de la Unió Europea. Aquest projecte tenia la finalitat de difondre les bones pràctiques en relació amb el paisatge entre tretze regions de l'àmbit europeu de la Mediterrània occidental (Espanya, França, Grècia i Itàlia). Dins d'aquest projecte, Catalunya va desenvolupar la tasca d'elaborar la publicació Bones pràctiques de paisatge. Línies guia. 

La participació del Departament en aquest projecte va cristal·litzar en 3 publicacions, corresponents a 3 línies de treball del projecte, amb la coordinació de les regions corresponents:

 • Observatorio virtual del paisaje urbano mediterráneo (Andalusia): determinació de punts d’observació del paisatge en totes les regions participants i recull d’imatges i informació associada en relació amb els processos paisatgístics en curs.
 • Pays.Doc: Catálogo de buenas prácticas para el paisaje (Toscana): recull dels projectes finalistes en el II Premi del Paisatge Mediterrani, presentats per les regions participants en les categories de: 1. Plans, programes i projectes, 2. Obres realitzades, 3. Experiències de sensibilització i 4. Activitats de comunicació.
 • Pays.Doc: Buenas prácticas de paisaje. Líneas guía (Catalunya): guia de bones pràctiques en relació amb 4 àmbits que, a trets generals, presenten una problemàtica paisatgística comuna en l’àmbit mediterrani: edificacions agràries, polígons industrials, infraestructures viàries i paisatges culturals.
Com a continuació del projecte Pays.Doc, el Departament va participar, durant els anys 2009-2011, en el projecte Pays.Med.Urban, amb 14 socis europeus i la RECEP-ENELC (Xarxa Europea d’Ens Locals i Regionals per a la Implementació del Conveni Europeu del Paisatge), que tenia per objectiu millorar la qualitat de vida, la sostenibilitat i la competitivitat de les àrees urbanes compactes mediterrànies i contribuir també a una millora de la gestió d’aquests paisatges, proporcionar directrius de bones pràctiques i sensibilitzar a la població, impulsant així la implementació efectiva del Conveni europeu del paisatge.


La participació en aquest projecte per part de la Secretaria de Territori i Mobilitat va consistir en la realització de les tasques següents:

 • Liderar, desenvolupar i coordinar la línia d’acció 4 “Sensibilització en paisatge”
 • Dissenyar el programa de treball de les regions sòcies, per a aquesta línia d’acció.
 • Organitzar un seminari sobre sensibilització en paisatge.
 • Compilar i processar la informació sobre aquesta línia generada per les regions sòcies.
 • Elaborar en suport paper i digital (al web www.paysmed.net) la publicació final sobre sensibilització.
 • Contribuir al desenvolupament de les altres línies de treball i aportar els materials necessaris.
 • Assistir periòdicament als comitès de pilotatge, integrats per totes les regions.
 • Assistir als secretariats tècnics, integrats per les 5 regions coordinadores i el cap de fila (Andalusia).
 • Convocar les candidatures del III Premi Mediterrani del Paisatge, organitzar i coordinar el desenvolupament del Jurat Internacional i la selecció final de candidatures.


Les sis línies d’acció del projecte han estat:

Data d'actualització:  20.03.2013