• Imprimeix

Guies i publicacions

Guies d’integració paisatgística i bones pràctiques

Les publicacions aplegades en aquest apartat estan pensades com a instrument per planificar, dissenyar i executar actuacions rellevants en el paisatge amb criteris d’integració paisatgística adequats. Tenen un caràcter tècnic i aplicat i estan adreçades a tots els actors involucrats en el procés: des de promotors i projectistes fins a administracions i empresaris.

Quatre de les guies formen part d’una col·lecció, que actualment té 4 volums publicats, tres sobre activitats concretes (polígons industrials, horts urbans i periurbans i construccions agràries) i un sobre la política de paisatge a Catalunya.

La cinquena guia es va elaborar en el marc del projecte europeu Pays.doc. Bones pràctiques per al paisatge i aborda quatre temàtiques (edificacions agràries, polígons industrials, infraestructures viàries i paisatges culturals).

A part, es van elaborar les fitxes de bones pràctiques en el paisatge vitivinícola del Penedès.

Guia d’estudis d’impacte i integració paisatgística

Aquesta guia, de caràcter marcadament tècnic, aporta una proposta metodològica per elaborar els estudis d’impacte i integració paisatgística (EIIP) previstos en la legislació, així com nou casos pràctics per exemplificar el mètode i per il·lustrar el contingut predominantment gràfic dels estudis. S’adreça principalment als redactors dels EIIP però també al personal tècnic i polítics implicats en els processos de gestió urbanística, així com a tota persona interessada en el paisatge.

La primera part, teòrica, inclou els supòsits legals d’elaboració dels EIIP així com l’exposició raonada d’una metodologia possible, pensada per ajudar els redactors d’aquests documents. La segona part, pràctica, presenta nou exemples concrets d’EIIP d’activitats diverses per tal de mostrar el significat de la integració paisatgística dels projectes i la documentació gràfica necessària per il·lustrar-la.

La vocació de la guia és, per tant, proporcionar una pauta metodològica que faciliti la redacció dels estudis, oferir-se com a mostra per seguir en diferents tipus d’actuacions i proporcionar un ventall ampli de recursos tècnics i expressius per concretar-los i executar-los. El contingut de la guia no té valor normatiu, sinó un caràcter orientatiu, però sí que estableix quin és el tipus d’informació i els continguts bàsics que ha de tenir tot EIIP per reunir les exigències d’un treball rigorós i útil per a la seva finalitat.

Correspon als redactors, a l’hora de redactar els estudis d’impacte i integració paisatgística (EIIP), adaptar el seguiment del  mètode proposat a la guia a les característiques concretes de cada actuació i a les particularitats de cada lloc d’implantació.

Publicacions de sensibilització

Fins avui s’han elaborat dues publicacions que aborden específicament qüestions de sensibilització en paisatge.

D’una banda, les 12 làmines didàctiques de paisatge adreçades a alumnes entre 12 i 16 anys incloses en el projecte d’innovació educativa “Ciutat, territori, paisatge”, que mostren la diversitat paisatgística de Catalunya i permeten treballar la consciència del lloc i l’estima pel paisatge.

De l’altra, la Guia de sensibilització en paisatge. Un repte per al segle XXI que defineix conceptes relacionats amb la sensibilització, en caracteritza les estratègies bàsiques i aporta idees clau, criteris i pautes metodològiques per desenvolupar-les, i que va ser elaborada en el marc del projecte europeu Pays.med.urban (2009-2011).   

Publicacions de projectes europeus

El departament va participar en dos projectes europeus relacionats amb el paisatge amb altres regions de la Mediterrània.

Els resultats del projecte Pays.Doc (2004-2007) per difondre les bones pràctiques en relació amb el paisatgevan recollir-se en 3 publicacions, corresponents a 3 línies de treball del projecte.


Els resultats del projecte Pays.Med.Urban (2009-2011), centrat en la qualitat del paisatge com a factor de sostenibilitat i competitivitat van recollir-se en 5 publicacions, corresponents a 5 línies de treball del projecte.

 

Més informació al Portal dels paisatges del Mediterrani (www.paysmed.net)

Catàlegs del paisatge

En el marc de la política de paisatge, i per posar a l’abast del conjunt de la societat els continguts dels catàlegs de paisatge aprovats definitivament, es publica una versió abreujada i àmpliament il·lustrada de cadascun. 

 

Sèrie de reportatges sobre els paisatges de Catalunya

La Generalitat de Catalunya, l’Observatori del Paisatge i la revista El Temps han iniciat una col·laboració per difondre entre la ciutadania els paisatges de Catalunya. Durant disset setmanes, la revista dedicarà una secció als 135 paisatges que s’han documentat i estudiat al nostre país, als catàlegs de paisatge de Catalunya que s’han publicat (Terres de Lleida, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Comarques Gironines) i dels quals se n’han destacat algunes unitats i altres temes d’interès, com la Wiquipedra.

Accés a les publicacions: enllaç.  

 

Data d'actualització:  26.09.2017