• Imprimeix

Sensibilització en matèria de paisatge

La sensibilització és un tema d’importància rellevant en l’àmbit del paisatge tant en el marc jurídic internacional com en la legislació catalana. En parlen el Conveni europeu del paisatge (CEP), la Recomanació CM/Rec(2008)3 del Comitè de Ministres als Estats membres sobre les orientacions per a la implementació del CEP i la mateixa Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge.


Es tracta d'impulsar una nova cultura del paisatge que faci que les persones se sentin corresponsables de l'estat dels nostres paisatges i del seu esdevenidor. Aquestes qüestions relacionades amb un canvi de mentalitats, actituds, percepcions i valors no poden ser objecte de reglamentació. Per tant, els objectius de millora dels paisatges de Catalunya exigeixen la iniciativa decidida de l'Administració pública, però difícilment es podran assolir si no van acompanyats d'un procés de sensibilització en matèria de paisatge adreçat al conjunt de la ciutadania.


En aquest sentit, cal assenyalar, d’una banda, la necessitat d’experiències extensives i sostingudes d'educació de la població escolar per incorporar la sensibilitat pel paisatge des de l’inici de la formació dels nens i nenes. De l’altra, és prioritari disposar de guies i publicacions tècniques que facilitin la incorporació de variables paisatgístiques en les activitats amb incidència sobre el paisatge i sensibilitzin, per tant, els professionals concernits. Finalment, cal fer extensiva la sensibilització tant a col·lectius específics com a la població en general per mitjà d’instruments de formació especialitzada innovadors, rigorosos i transversals.