• Imprimeix

Preguntes freqüents

Data d'actualització:  02.10.2012

Informació relacionada

  • Sòl no urbanitzable
    Quins usos i actuacions són admesos en el sòl no urbanitzable? Quins són els arguments favorables per a l’autorització de noves construccions i usos en sòl no urbanitzable? Quina regulació s’ha de tenir en compte en les actuacions en sòl no urbanitzable? Quines són les construccions pròpies d’una activitat agrícola, ramadera i/o forestal? Què s’entén per activitats d’explotació de recursos naturals? Quan es pot destinar una construcció a activitats de turisme rural? Què és el Catàleg de masies i cases rurals? Quan cal redactar un pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable? Quines actuacions en SNU requereixen d'avaluació ambiental? Quines modificacions ha introduït en el sòl no urbanitzable la Llei 3/2012?
  • Política de paisatge
    Què s'entén per paisatge? Què és el Conveni europeu del paisatge? Quins són els trets bàsics de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge? Què són els catàlegs de paisatge? Què és una unitat de paisatge? Què són les directrius de paisatge? Què són els objectius de qualitat paisatgística? Què és una carta de paisatge i qui la pot promoure? Què són els impactes paisatgístics? Què és la integració paisatgística? Què és un estudi d’impacte i integració paisatgística (EIIP)? En quins supòsits legals cal fer un EIIP i com es tramita? Què és l’Observatori del Paisatge de Catalunya?