• Imprimeix

Catàlegs de paisatge

Els catàlegs de paisatge són un dels instruments previstos legalment per assolir l’objectiu de preservar els valors naturals, patrimonials, culturals, socials i econòmics del paisatge en un marc de desenvolupament sostenible.

mapa

Aquests instruments són documents de caràcter descriptiu i prospectiu que determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya, n'identifiquen els valors i l’estat de conservació i proposen un horitzó de futur d’acord amb les aspiracions de la ciutadania per mitjà d’uns objectius de qualitat.
Les pautes metodològiques per a la seva redacció van ser elaborades el 2006 per l'Observatori del Paisatge: “Prototipus de catàleg de paisatge. Bases conceptuals, metodològiques i procedimentals per elaborar els catàlegs de paisatge de Catalunya”.

Els catàlegs tenen les funcions següents:

 • Elaborar una diagnosi de l'estat del paisatge, tot identificant-ne els valors actuals i potencials des del punt de vista patrimonial, cultural, estètic, ambiental i econòmic.
 • Establir propostes, mesures, criteris i accions destinades a integrar el paisatge en el planejament territorial i urbanístic i, en particular, definir a través dels objectius de qualitat paisatgística les orientacions per a l'establiment de les directrius de paisatge que han de formar part dels plans territorials parcials i els plans directors territorials.
 • Orientar el contingut de les cartes del paisatge.
 • Donar pautes i criteris per a la definició dels plans i les estratègies sectorials.
 • Proporcionar els objectius de qualitat paisatgística i la informació paisatgística necessària en els processos d'avaluació ambiental de plans, programes i projectes i en l'elaboració dels estudis d'impacte i integració paisatgística i altres documents de naturalesa semblant.
 • Servir de base per a la realització de les campanyes de sensibilització i educació en matèria de paisatge.
 • Orientar les iniciatives i projectes dels agents econòmics i socials.
 • Donar pautes i criteris en totes les qüestions relacionades amb el paisatge, amb l'objectiu de contribuir a l'assoliment del benestar individual i social de les persones.


L’abast territorial dels catàlegs és el mateix que el dels àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials per facilitar el posterior procés d’integració del paisatge en el planejament territorial i urbanístic. Als catàlegs es divideix cadascun d’aquests àmbits territorials en unitats de paisatge i també s'identifiquen paisatges d’atenció especial. El mapa dels paisatges de Catalunya recull les 135 unitats de paisatge identificades en els catàlegs de paisatge

 • Catàleg de paisatge del Penedès
  Finalitzat el procés participatiu el 15 de juny de 2018 [més informació]

 

 

foto
Data d'actualització:  28.08.2018