• Imprimeix

Política de paisatge

La diversitat de paisatges és una de les característiques més notables del territori de Catalunya i un element constitutiu del seu patrimoni. El Govern de la Generalitat de Catalunya desenvolupa polítiques orientades a la conservació i la millora dels paisatges de Catalunya, tant d'aquells que presenten un interès extraordinari per la seva singularitat com d'aquells paisatges ordinaris que constitueixen els escenaris de vida quotidiana de la població.

 

Les polítiques en matèria de paisatge s'inscriuen en el marc definit pel Conveni europeu del paisatge, aprovat pel Consell d'Europa el 20 d'octubre de 2000, i es basen en la consideració del paisatge com un element que contribueix a la qualitat de vida de les persones i que presenta un potencial dinamitzador de les economies locals.

 

Aquestes polítiques tenen com a objectius principals:

  • La protecció, la gestió i l'ordenació dels paisatges de Catalunya.
  • La integració de criteris paisatgístics en el planejament territorial i urbanístic.
  • La integració de criteris paisatgístics en la planificació sectorial.
  • El desenvolupament d'actuacions exemplars de restauració i millora del paisatge.
  • L'educació i la sensibilització social envers el paisatge.

 

El 2018 celebrem l’Any Europeu del Patrimoni Cultural. Més informació a: [Enllaç]