• Imprimeix

Consell General de Muntanya

Imatge d'una sessió del Consell General de Muntanya

L'aprovació i entrada en vigor de la Llei 2/1983, d'alta muntanya, va comportar la creació d'un òrgan col·legiat, el Consell General de Muntanya, que actua com a òrgan de consulta i d'assessorament en totes les qüestions relatives a la política de muntanya. Està adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Constitueixen el Consell General de Muntanya:

 • El conseller de Territori i Sostenibilitat, com a president
 • Un representant del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb rang de secretari o de director general, com a vicepresident
 • Un representant de cadascun dels departaments de l'Administració de la Generalitat
 • Dos representants per a cadascun dels consells comarcals de les comarques de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Berguedà, la Cerdanya, la Garrotxa, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, el Ripollès i el Solsonès i dos representants del Conselh Generau d'Aran, tots escollits d'acord amb els seus estatuts
 • Un representant escollit pel municipi o els municipis de cadascuna de les tres zones de muntanya de més superfície
 • Dos representants dels municipis aïllats de muntanya, designats per les organitzacions associatives d'ens locals
 • Un funcionari del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb categoria de cap de servei, nomenat pel conseller, que actuarà com a secretari, amb veu però sense vot

 Entre les funcions del Consell General de Muntanya destaquen la de vetllar per l’assoliment de les finalitats de la Llei d’alta muntanya, assessorar el Consell Executiu en tots els temes de política de muntanya i informar preceptivament dels projectes de Pla comarcal de muntanya, de la llista de zones de muntanya i fer-ne una declaració de cada una.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, va presidir el dia 20 de gener de 2017 a Santa Coloma de Queralt (Segarra), la 36ena reunió del Consell General de Muntanya, amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2. Incorporació de nous membres del Consell General de Muntanya.
3. Informació convenis d’accessos a nuclis 2016
4. Estat de tramitació de la nova llei de muntanya.
5. Torn obert de paraules.

En el marc de la reunió, s’ha informat del Pla de millora dels camins d’accessos als nuclis i a les estacions d’esquí de titularitat municipal de les comarques de muntanya, valorat en 1.250.000 euros. Aquest import permetrà subvencionar les actuacions de conservació i neteja d’aquestes vies que faran els nou consells comarcals i el Conselh Generau d’Aran durant els mesos d’hivern i primavera i que es podran justificar fins el 30 de juny de 2017. Tals actuacions s’articulen mitjançant convenis de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat i els ens locals que es van signar el 15 de desembre de 2016.

Així mateix, s’ha detallat la situació del treballs d’actualització de la Llei de muntanya del 1983, que impulsa el Departament de Territori i Sostenibilitat, s’ha informat de l’aprovació per part del Consell Executiu (13 de desembre de 2016) de la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de muntanya i s’ha donat compte de l’estat de les tasques i del calendari previst fins a l’inici del tràmit parlamentari del futur projecte de llei, a finals del primer semestre d’enguany, un cop el Govern l’hagi aprovat.

La 35a sessió ordinària del Consell General de Muntanya va tenir lloc a Sort (Pallars Sobirà) el 29 de juliol de 2016, amb el següent ordre del dia:

 • 1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.
 • 2. Composició del Consell General de Muntanya.
 • 3. Nomenament del representant del Consell General de Muntanya al Consell de Protecció de la Natura.
 • 4. Informe sobre la nova llei de muntanya.
 • 5. Torn obert de paraules. 

 

El dia 24 de novembre de 2011 es va reunir el Consell General de Muntanya a el Pont de Suert (Alta Ribagorça) amb el següent ordre del dia:

 • 1 Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
 • 2 Composició del Consell General de Muntanya
 • 3 La política de muntanya després de gairebé trenta anys de la Llei 2/1983 (balanç)
 • 4 Perspectives de futur (debat)
 • 5 Torn obert de paraules.

 

Data d'actualització:  07.02.2017