• Imprimeix

Els informes sectorials

La tramitació de figures de planejament urbanístic per part dels ajuntaments requereix que aquests hagin de sol·licitar informes en la fase inicial d'aprovació del pla.

Després de l’aprovació inicial del POUM, simultaniament al procés d’informació publica, cal demanar informes preceptius quan el POUM incorpori aspectes que puguin afectar la seva competència sectorial.

Els informes esmentats s’han d’evacuar en el termini de un mes, llevat que una disposició n’autoritzi un altre de més llarg que, en cap cas, no pot ser  superior a dos  mesos. El contingut dels informes s’ha d’incloure a l’expedient i les seves determinacions s’han de valorar en l’acord d’aprovació provisional del POUM.

Els informes s’han de sol·licitar a diferents unitats del Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES), a organismes adscrits al departament, a altres òrgans o organismes del a Generalitat i a altres administracions (locals, diputacions i de l’Estat).

Data d'actualització:  07.10.2015