• Imprimeix

Procediment d'avaluació ambiental estratègica

És l'instrument tècnic i administratiu que té com a objecte garantir la integració dels valors i els criteris ambientals en la preparació, l'aprovació i el seguiment dels plans i els programes que poden tenir efectes significatius per al medi ambient (article 1 de la Llei 6/2009, de 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes).

Directiva 2001/42/CE, de 27 de juny de 2001, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient

Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental. Aquesta llei estatal transposa en l'ordenament jurídic de l'Estat espanyol la directiva comunitària esmentada anteriorment

Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes. S'aplica íntegrament a Catalunya a aquells plans i programes l’avaluació ambiental dels quals s’hagi iniciat abans del 12 de desembre de 2013.  Mentre no es produeixi l’adaptació a la llei bàsica estatal, cal adoptar les regles establertes per la disposició addicional 8a. de la Llei 16/2015, del 21 de juliol. 

Pel que fa a les disposicions que regulen específicament l'avaluació ambiental estratègica dels plans d'urbanisme, cal tenir en compte especialment l'article 86 bis i el redactat de la disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d’urbanisme, introduïts per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, així com el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme, i, molt especialment, el seu reglament (Decret 305/2006, de 18 de juliol), bàsicament en els articles 70, 100, 106 i 115. 

D’acord amb l’apartat 6 de la disposició addicional 8a. de la Llei 16/2015:

a) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària: els plans d’ordenació urbanística municipal; els plans parcials urbanístics de delimitació; el planejament urbanístic que estableixi el marc per a la futura autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que pugui tenir efectes apreciables en espais de la xarxa Natura2000; les modificacions dels plans urbanístics que estableixin el marc per a la futura autorització de projectes i activitats sotmesos a avaluació d’impacte ambiental o que puguin tenir efectes apreciables en espais de la xarxa Natura2000; les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària que constitueixin variacions fonamentals; els instruments de planejament urbanístic inclosos en l’apartat b, si així ho determina l’òrgan ambiental o a sol·licitud del promotor.

b) Són objecte d’avaluació ambiental estratègica simplificada: els plans directors urbanístics i les normes de planejament urbanístic; els plans parcials urbanístics i els plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable, no inclosos en l’apartat tercer de la lletra a, en el cas que desenvolupin planejament urbanístic general no avaluat ambientalment o planejament urbanístic general avaluat ambientalment si aquest ho determina; les modificacions dels plans urbanístics que constitueixin variacions fonamentals que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència; les modificacions dels plans urbanístics que són objecte d’avaluació ambiental estratègica ordinària que no constitueixin variacions fonamentals però que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència.

c) No han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes significatius que produeixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat avaluats en el planejament urbanístic general: el planejament urbanístic derivat no inclòs en la lletra a que es refereix només a sòl urbà o que desenvolupa planejament urbanístic general avaluat ambientalment; les modificacions de planejament urbanístic no incloses en la lletra a que es refereixen només a sòl urbà.

Altres casos:

 • En el cas de plans especials urbanístics en sòl no urbanitzable que no qualifiquin sòl, si llur contingut es restringeix a l’establiment d’actuacions executables directament sense requerir el desenvolupament de projectes d’obres posteriors, no s’aplica cap procediment d’avaluació ambiental estratègica. Aquests plans han de seguir el procediment d’avaluació d’impacte ambiental ordinària o simplificada, si escau.
   
 • L’òrgan ambiental pot determinar que no tenen efectes significatius sobre el medi ambient les modificacions dels plans urbanístics que no constitueixen variacions fonamentals de llurs estratègies, directrius i propostes o llur cronologia i que no produeixen diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència.

El procediment és establert per l’article 86 bis i la disposició transitòria divuitena del Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i l'article 115 del Reglament de la Lleid'urbanisme. Tanmateix, cal tenir presents les novetats terminològiques i procedimentals introduïdes per la Llei 21/2013. 

Resumidament, comporta les actuacions següents en la tramitació dels plans sotmesos a avaluació ambiental estratègica:

 • Cal formular un avanç del pla amb els continguts que estableix l'article 106 del Reglament. Aquest avanç ha d'incorporar un document inicial estratègic.
   
 • El promotor del pla ha de presentar-ne l'avanç al Departament de Territori i Sostenibilitat, a l'oficina d'avaluació ambiental corresponent, que pot resoldre’n la inadmissió si hi concorre alguna de les circumstàncies previstes per la Llei 21/2013.
   
 • D'acord amb aquesta documentació i els resultats de les consultes que estableix la legislació, l’òrgan ambiental emet, en el termini de dos mesos, el document d'abast que ha de guiar la formulació del pla i la seva avaluació. Aquest document ha d'incorporar com a annex l'informe urbanístic i territorial lliurat per l’òrgan urbanístic competent.
   
 • El pla que s'aprova inicialment ha d'incorporar un estudi ambiental estratègic (EAE), sens perjudici d'aquells aspectes ambientals que han de contenir els altres documents del pla.
   
 • L'EAE i el pla del qual forma part se sotmeten a informació pública durant 45 dies, com a mínim.
   
 • El pla objecte de l'acord d'aprovació següent ha d'incorporar també una declaració ambiental estratègica, que ha de ser emesa en el termini de tres mesos prèvia anàlisi tècnica de l’expedient d’avaluació ambiental estratègica complet per part de l’òrgan ambiental. En cas de no poder  formular la declaració ambiental estratègica, previ requeriment de subsanació de l’expedient i/o d’informació addicional, l’òrgan ambiental pot resoldre la terminació del procediment.
   
 • En l'acord d'aprovació definitiva, mitjançant una declaració, s'hi ha de fer constar la presa en consideració de l'EAE i de la declaració ambiental estratègica en l'adopció de la resolució corresponent. En cas de discrepàncies amb els resultats de l'avaluació ambiental estratègica, cal justificar-ne els motius i les mesures adoptades.

El procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària s'integra en la tramitació pròpia de cada tipus de pla o programa, unificant en la mesura possible els tràmits i les consultes per tal d'evitar duplicitats i assolir la màxima simplificació.

En aquest context, resumidament el procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària comporta el procés següent:

 • El promotor presenta la sol·licitud d'inici amb l'esborrany del pla o programa i el document inicial estratègic al Departament de Territori i Sostenibilitat (en el cas dels plans d’urbanisme, ha d’anar integrat en un avanç de pla). Si hi concorre alguna de les circumstàncies previstes per la Llei 21/2013, l'òrgan ambiental pot resoldre'n la inadmissió.
 • L’òrgan ambiental du a terme les consultes preceptives durant un mes. Finalitzades les consultes, en el termini d'un mes, emet el document d'abast (quan es tracta de plans urbanístics el document d'abast ha de ser notificat dins del termini de dos mesos des de la data d'entrada de la sol·licitud d'inici d'avaluació ambiental estratègica).
 • Una vegada finalitzada la redacció del pla o programa aquest (amb l'estudi ambiental estratègic incorporat) ha de ser sotmès a informació pública durant un termini mínim de 45 dies; paral·lelament cal consultar les administracions públiques afectades i el públic interessat.
 • Abans de l'aprovació final del pla o programa, el promotor ha de presentar al Departament de Territori i Sostenibilitat l’expedient d’avaluació ambiental estratègica complet. En el termini de tres mesos l’òrgan ambiental verifica la proposta de pla o programa, fa l’anàlisi tècnica de l’expedient i emet la declaració ambiental estratègica corresponent. En cas de no poder formular la declaració ambiental estratègica, previ requeriment de subsanació de l’expedient i/o d’informació addicional, l’òrgan ambiental pot resoldre la terminació del procediment.
 • Correspon a l'òrgan competent per aprovar el pla o programa prendre en consideració l'estudi ambiental estratègic i la declaració ambiental estratègica, per adoptar la decisió que correspongui. Aquesta presa en consideració s'ha de fer constar en l'acord d'aprovació mitjançant una declaració específica en què, en cas de discrepàncies amb els resultats de l'avaluació ambiental, cal justificar-ne els motius i les mesures adoptades.

 

S’aplica en el supòsits establerts a l’article 8 de la Llei 6/2009. El promotor ha de trametre al Departament de Territori i Sostenibilitat, com a mínim, la documentació a què fa referència l'article 29.1 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre.

En el termini de 15 dies, l’òrgan ambiental, adscrit al Departament de Territori i Sostenibilitat, pot sol·licitar la compleció o concreció de la documentació presentada. L'òrgan ambiental, en el termini de vint dies des de la recepció de la sol·licitud d’inici i a la vista de la documentació presentada, pot resoldre la seva inadmissió per alguna de les raons establertes en la Llei 21/2013.

Un cop rebuda aquesta documentació l’òrgan ambiental consulta les administracions públiques afectades i al públic interessat, que han de fer arribar el seu parer en el termini d'un mes. Transcorregut aquest termini sense haver-se rebut el pronunciament, el procediment continua si l’òrgan ambiental compta amb elements de judici suficients per formular l’informe ambiental estratègic.

L'òrgan ambiental, un cop transcorregut el termini de les consultes a les administracions afectades i al públic interessat i de conformitat amb els criteris establerts en l’annex 2 de la Llei 6/2009, en el termini d'un mes, decideix sobre la necessitat de sotmetre el pla o programa al procediment d'avaluació ambiental estratègica ordinària i emet l’informe ambiental estratègic.

Si el pla o programa ha de sotmetre’s a una avaluació ambiental estratègica ordinària perquè poden tenir efectes significatius sobre el medi ambient, en aquest cas l’òrgan ambiental elabora el document d’abast de l’estudi ambiental estratègic, tenint en compte el resultat de les consultes realitzades d’acord amb el que estableix l’article 15 de la Llei 6/2009, i no cal realitzar les consultes regulades a l’article 18 de la Llei 6/2009.

Aquesta decisió es notifica al promotor juntament amb el document d’abast i el resultat de les consultes realitzades perquè elabori l’estudi ambiental estratègic i continuï amb la tramitació prevista als articles 21 de la Llei 6/2009 i següents.

En determinats casos, l’avaluació ambiental estratègica simplificada podrà atendre la regla establerta en l’apartat 5 de la disposició addicional 8a. de la Llei 16/2015.

Data d'actualització:  16.11.2015