• Imprimeix

Trames urbanes consolidades

 

Els municipis amb una població de més de 5.000 habitants o que són capitals de comarca han de tenir delimitat gràficament el perímetre corresponent a les TUC.

L'òrgan competent per aprovar-les és la Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme, amb l'informe vinculant de la Direcció General de Comerç, prèvia audiència, si escau, a l'Ajuntament corresponent.

Els ajuntaments, en el cas de formular, modificar o revisar el seu planejament urbanístic general, han de considerar l'ús comercial i concretar el sòl en el qual aquest ús és admès, d’acord amb la delimitació de la trama urbana consolidada aprovada del seu municipi, així com el règim de compatibilitats amb altres usos.

En la tramitació del planejament urbanístic general i derivat, i en la de les modificacions respectives, una vegada aprovats inicialment, s'ha de demanar informe al departament competent en matèria de comerç sobre les reserves de sòl per a usos comercials. Aquest informe, si és desfavorable, té caràcter vinculant. 

 

 

Articles 7, 8 i 9 del Decret llei 1/2009, del 22 de desembre, d’equipaments comercials, modificat per l’art. 113 de la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 

Els establiments comercials es poden implantar únicament a les àrees on s'admet l'ús comercial per a la categoria corresponent. A continuació es detalla, de manera genèrica, on es poden localitzar els diferents tipus d’establiments: 

Classificació

Localització

(PEC) < 800 m²

Sòl residencial dominant (dins o fora de la TUC)

(MEC) > 800 < 1.300 m²

Dins de la TUC de Municipis de > 5.000 habitants o capitals de comarca

(GEC) > 1.300 < 2.500 m²

 

(GECT) > 2.500 m²

Dins de la TUC de > 50.000 habitants o capitals de comarca

(ECS)

Tots els àmbits on s’admet l’ús comercial(dins o fora de la TUC)

Nota: Tant els (MEC), (GEC) i els (GECT), es podran localitzar fora de la TUC, de manera excepcional, quan s'implantin en zones d’accés restringit de línies transfrontereres i transregionals de l’AVE o de línies de llarg recorregut, de ports d’interès general i d’aeroports comercials.

Les trames urbanes consolidades inclouen els àmbits següents:
a) Els assentaments de naturalesa complexa configurats pel nucli històric i els seus eixamples on d'acord amb el planejament urbanístic vigent, l'ús residencial és dominant i compatible amb l'ús comercial.
b) Les àrees residencials plurifamiliars contínues als assentaments a què fa referència l'apartat a), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb ordenació urbanística detallada aprovada i vigent on, d'acord amb el planejament urbanístic, l'ús residencial és dominant i els usos comercials estan inserits amb els usos residencials.
c) Les àrees residencials plurifamiliars no contínues amb les àrees a què fan referència els apartats a) i b), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb ordenació urbanística detallada aprovada i vigent on, d’acord amb el planejament urbanístic, l’ús residencial és dominant i els usos comercials estan inserits amb els usos residencials, sempre que tinguin una densitat bruta superior a quaranta habitatges per hectàrea.
d) Les àrees residencials unifamiliars contigües als assentaments o a les àrees a què fan referència les lletres a), b) i c), compreses dins el sòl urbà o sòl urbanitzable amb ordenació urbanística detallada aprovada i vigent.

Durant 2017 s'han publicat al DOGC les Trames Urbanes Consolidades dels següents municipis:

 

Durant 2016 s'han publicat al DOGC les Trames Urbanes Consolidades dels següents municipis:

 

 

Relació de TUC aprovades segons el Pla Territorial Sectorial d’equipaments comercials (PTSEC), abans de la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica. 

Data d'actualització:  26.02.2018