• Imprimeix

Tipus de planejament general

L’ordenació detallada dels municipis de Catalunya es duu a terme mitjançant el planejament urbanístic. El nostre marc legal, defineix quins són els instruments tècnics per dur a terme una planificació coordinada amb el desenvolupament territorial, sectorial i en el seu cas supramunicipal. 

En el Planejament general s’estableix el model urbanístic, on es fixen els objectius  que es consideren més adequats per al conjunt del territori ordenat. També determina els instruments de gestió, execució i seguiment. El  planejament general es bàsic per determinar els objectius dels municipis i establir el marc de referència, i a la vegada ha de ser suficientment  flexible  per acollir els canvis  i matisos que esdevenen amb el temps i que introduirà el planejament derivat. Cal tenir en compte que la durada mitjana d’un planejament general és de 15 anys. 

Les diverses figures de planejament són instruments tècnics parcials d'un procés únic, que és la construcció de la ciutat, i que aquesta és sempre feta d'un diàleg continu entre el tot i les diferents parts, entre l'administració i els particulars i entre l'interès general i l'interès particular. 

Instruments

L'article 13 de la Llei d'urbanisme (TRLUC) estableix la relació jeràrquica del planejament urbanístic respecte al planejament territorial. Als articles 55 i següents (TRLUC) s’especifiquen els diferents tipus de plans urbanístics: 

– Plans directors urbanístics (PDU)

– Plans d’ordenació urbanística municipal (POUM)

– Normes de planejament (NPU)

– Programes d’actuació urbanÍstica municipal (PAUM)

Data d'actualització:  24.04.2015