• Imprimeix

Paràmetres de l'ordenació urbanística

Els instruments de planejament,  en la regulació urbanística del sòl, utilitzen un seguit de conceptes que convé definir. La definició dels paràmetres no s’hauria de repetir en els documents urbanístics. Si el pla utilitza a més altres conceptes no expressats en la relació que segueix, caldrà especificar el seu significat en un annex de la Memòria, denominat "Llistat de definicions, abreviatures i acrònims". 

Sector (Edificabilitat màxima del sector, Superfície del sector, Superfície computable del sector, Índex d'edificabilitat bruta del sector, Densitat màxima d'habitatges, Reserva d’habitatge protegit)

Illa, Alineació (Alineació del vial,  Alineació oficial, Alineació de l'edificació respecte del vial), Vial (Amplada del vial, Fondària edificable, Front principal d’edificació, Front secundari d’edificació), Rasant (Rasants del via, Reculada, Tanca)   

Parcel·la (Parcel·la mínima, Solar), Edificabilitat (Edificabilitat màxima de la parcel·la, Índex d'edificabilitat neta de parcel·la, Sostre edificable màxim de la parcel·la), Llindars de la parcel·la (Ocupació màxima de parcel·la, Espai lliure de parcel·la, Separacions mínimes als límits de parcel·la, Verd privat, Atermenaments de parcel·la, Front de parcel·la, Fons de parcel·la, Laterals de parcel·la, Fondària de parcel·la, Tanques de parcel·la, Densitat de la parcel·la, Nombre màxim d'habitatges per parcel·la, Pendent de la parcel·la, Modificació topogràfica de la parcel·la).

Edificació en la parcel·la (Edificació principal, Edificació auxiliar, Separació entre edificacions, Superfície edificada, Volum de l’edificació, Envolvent màxima d’un edifici, Gàlib edificatori, Línia d’edificació, Espais oberts d’un edifici) , Altura (Altura reguladora màxima d’un edifici, Altura total, Punt d’aplicació de l’altura reguladora màxima, Altura de carener, Altura de coronament, Altura de cornisa, Nombre màxim de plantes), Façana (Façanes d’un edifici, Façana mínima, Façana obligatòria, Paret mitgera), Cossos sortints (Cossos sortints, Cos sortint tancat, Cos sortint obert, Cossos volats), Coberta (Pendent de coberta, Elements tècnics i compositius d’un edifici, Elements sortints), Plantes (Planta baixa, Planta pis, Planta semisoterrani, Planta soterrani, Planta sota coberta, Planta altell, Altura entre plantes, Alçada lliure d'una planta, Alçada construïda d'una planta), Patis (Patis de llum, Patis de ventilació)

Data d'actualització:  18.11.2013